כ׮ה בסיון ה׳תש׀׎ב (24 בJune 2022)

🎭הקךאת המגילה – נה׀וכי 🎭

הקךאת מגילה שוויונית בשידוך לייב ב׀ייסבוק של חבךותא, בת קול, שב"ל והמ׹כז הגאה

*יש לשיין כי ישנם ׹בנים ׹בים ש׀סקו כי קךיאת מגילה בלייב אינה מושיאה ידי חובה.

נתנאל שלך


מגילת אסתך ׀ךק א'
א וַיְה֎י, ב֎֌ימֵי אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ: הו֌א אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ, הַמֹ֌לֵךְ מֵהֹד֌ו֌ וְעַד-כ֌ו֌שׁ–שֶׁבַע וְעֶשְׂך֎ים ו֌מֵא֞ה, מְד֮ינ־ה. ב בַ֌י֞֌מ֎ים, ה֞הֵם–כְ֌שֶׁבֶת הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ, עַל כ֎֌סֵ֌א מַלְכו֌תוֹ, אֲשֶׁך, בְ֌שׁו֌שַׁן הַב֎֌יך֞ה. ג ב֎֌שְׁנַת שׁ֞לוֹשׁ, לְמ֞לְכוֹ, ע֞שׂ֞ה מ֎שְׁתֶ֌ה, לְכ־ל-שׂ֞ך֞יו וַעֲב֞ד֞יו: חֵיל ׀֞֌ךַס ו֌מ֞דַי, הַ׀ַ֌ךְתְ֌מ֎ים וְשׂ֞ךֵי הַמְ֌ד֎ינוֹת–לְ׀֞נ֞יו. ד בְ֌הַךְאֹתוֹ, אֶת-עֹשֶׁך כְ֌בוֹד מַלְכו֌תוֹ, וְאֶת-יְק־׹, ת֎֌׀ְאֶךֶת גְ֌דו֌ל֞֌תוֹ; י־מ֮ים ךַב֎֌ים, שְׁמוֹנ֎ים ו֌מְאַת יוֹם. ה ו֌ב֎מְלוֹאת הַי֞֌מ֎ים ה֞אֵלֶ֌ה, ע֞שׂ֞ה הַמֶ֌לֶךְ לְכ־ל-ה֞ע֞ם הַנ֎֌מְ׊ְא֎ים בְ֌שׁו֌שַׁן הַב֎֌יך֞ה לְמ֎ג֞֌דוֹל וְעַד-ק־ט־ן מ֎שְׁתֶ֌ה–ש֎ׁבְעַת י־מ֮ים: בַ֌חֲ׊ַך, ג֎֌נַ֌ת ב֎֌יתַן הַמֶ֌לֶךְ. ו חו֌ך כַ֌ךְ׀ַ֌ס ו֌תְכֵלֶת, א֞חו֌ז בְ֌חַבְלֵי-בו֌ץ וְאַךְג֞֌מ֞ן, עַל-גְ֌ל֎ילֵי כֶסֶף, וְעַמ֌ו֌דֵי שֵׁשׁ; מ֎ט֌וֹת ז־ה־ב ו֞כֶסֶף, עַל ך֎׊ְ׀ַת בַ֌הַט-ו֞שֵׁשׁ–וְדַך וְסֹח֞ךֶת. ז וְהַשְׁקוֹת ב֎֌כְלֵי ז־ה־ב, וְכֵל֎ים מ֎כֵ֌ל֎ים שׁוֹנ֎ים; וְיֵין מַלְכו֌ת ׹־ב, כְ֌יַד הַמֶ֌לֶךְ. ח וְהַשְ֌ׁת֎י֞֌ה כַד֞֌ת, אֵין אֹנֵס: כ֎֌י-כֵן י֎סַ֌ד הַמֶ֌לֶךְ, עַל כ֞֌ל-ךַב בֵ֌יתוֹ–לַעֲשׂוֹת, כ֎֌ךְ׊וֹן א֎ישׁ-ו֞א֎ישׁ.

ט גַ֌ם וַשְׁת֎֌י הַמַ֌לְכ֞֌ה, ע֞שְׂת֞ה מ֎שְׁתֵ֌ה נ֞ש֎ׁים–בֵ֌ית, הַמַ֌לְכו֌ת, אֲשֶׁך, לַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ. י בַ֌י֌וֹם, הַשְ֌ׁב֎יע֎י, כְ֌טוֹב לֵב-הַמֶ֌לֶךְ, בַ֌י֞֌י֎ן–א֞מַך ל֎מְהו֌מ֞ן ב֎֌זְ֌ת֞א חַךְבוֹנ֞א ב֎֌גְת֞א וַאֲבַגְת֞א, זֵתַך וְכַךְכַ֌ס, ש֎ׁבְעַת הַס֞֌ך֎יס֎ים, הַמְשׁ֞ךְת֎ים אֶת-׀ְ֌נֵי הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ. יא לְה־ב֮יא אֶת-וַשְׁת֎֌י הַמַ֌לְכ֞֌ה, ל֎׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ–בְ֌כֶתֶך מַלְכו֌ת: לְהַךְאוֹת ה֞עַמ֎֌ים וְהַש֞֌ׂך֎ים אֶת-×™Öž×€Ö°×™Öž×”ÖŒ, כ֎֌י-טוֹבַת מַךְאֶה ה֮יא. יב וַתְ֌מ֞אֵן הַמַ֌לְכ֞֌ה וַשְׁת֎֌י, ל֞בוֹא ב֎֌דְבַך הַמֶ֌לֶךְ, אֲשֶׁך, בְ֌יַד הַס֞֌ך֎יס֎ים; וַי֎֌קְ׊ֹף הַמֶ֌לֶךְ מְאֹד, וַחֲמ֞תוֹ ב֞֌עֲך֞ה בוֹ.

יג וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ, לַחֲכ֞מ֎ים יֹדְעֵי ה֞ע֎ת֎֌ים: כ֎֌י-כֵן, דְ֌בַך הַמֶ֌לֶךְ, ל֎׀ְנֵי, כ֞֌ל-יֹדְעֵי ד֞֌ת ו־ד֮ין. יד וְהַק֞֌ךֹב אֵל֞יו, כַ֌ךְשְׁנ֞א שֵׁת֞ך אַדְמ֞ת֞א תַךְש֎ׁישׁ, מֶךֶס מַךְסְנ֞א, מְמו֌כ֞ן–ש֎ׁבְעַת שׂ֞ךֵי ׀֞֌ךַס ו֌מ֞דַי, ךֹאֵי ׀ְ֌נֵי הַמֶ֌לֶךְ, הַיֹ֌שְׁב֎ים ך֎אשֹׁנ֞ה, בַ֌מַ֌לְכו֌ת. טו כְ֌ד֞ת, מַה-לַ֌עֲשׂוֹת, בַ֌מַ֌לְכ֞֌ה, וַשְׁת֎֌י–עַל אֲשֶׁך לֹא-ע֞שְׂת֞ה, אֶת-מַאֲמַך הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ, בְ֌יַד, הַס֞֌ך֎יס֎ים.

טז וַיֹ֌אמֶך מומכן (מְמו֌כ֞ן), ל֎׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ וְהַש֞֌ׂך֎ים, לֹא עַל-הַמֶ֌לֶךְ לְבַד֌וֹ, ע֞וְת֞ה וַשְׁת֎֌י הַמַ֌לְכ֞֌ה: כ֎֌י עַל-כ֞֌ל-הַש֞֌ׂך֎ים, וְעַל-כ֞֌ל-ה֞עַמ֎֌ים, אֲשֶׁך, בְ֌כ֞ל-מְד֎ינוֹת הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ. יז כ֎֌י-יֵ׊ֵא דְבַך-הַמַ֌לְכ֞֌ה עַל-כ֞֌ל-הַנ֞֌ש֎ׁים, לְהַבְזוֹת בַ֌עְלֵיהֶן בְ֌עֵינֵיהֶן: בְ֌א֞מְך֞ם, הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ א֞מַך לְה־ב֮יא אֶת-וַשְׁת֎֌י הַמַ֌לְכ֞֌ה לְ׀֞נ֞יו–וְלֹא-ב־א־ה. יח וְהַי֌וֹם הַזֶ֌ה תֹ֌אמַךְנ֞ה שׂ֞ךוֹת ׀֞֌ךַס-ו֌מ֞דַי, אֲשֶׁך שׁ֞מְעו֌ אֶת-דְ֌בַך הַמַ֌לְכ֞֌ה, לְכֹל, שׂ֞ךֵי הַמֶ֌לֶךְ; ו֌כְדַי, ב֎֌ז֞֌יוֹן ו֞ק֞׊ֶף. יט א֎ם-עַל-הַמֶ֌לֶךְ טוֹב, יֵ׊ֵא דְבַך-מַלְכו֌ת מ֎לְ֌׀֞נ֞יו, וְי֎כ֞֌תֵב בְ֌ד֞תֵי ׀֞ךַס-ו֌מ֞דַי, וְלֹא יַעֲבוֹך: אֲשֶׁך לֹא-ת֞בוֹא וַשְׁת֎֌י, ל֎׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ, ו֌מַלְכו֌ת֞ה֌ י֎תֵ֌ן הַמֶ֌לֶךְ, ל֎ךְעו֌ת֞ה֌ הַט֌וֹב֞ה מ֎מֶ֌נ֞֌ה. כ וְנ֎שְׁמַע ׀֎֌תְג֞ם הַמֶ֌לֶךְ אֲשֶׁך-יַעֲשֶׂה בְ֌כ֞ל-מַלְכו֌תוֹ, כ֎֌י ךַב֞֌ה ה֮יא; וְכ־ל-הַנ֞֌ש֎ׁים, י֎תְ֌נו֌ יְק־׹ לְבַעְלֵיהֶן–לְמ֎ג֞֌דוֹל, וְעַד-ק־ט־ן. כא וַי֎֌יטַב, הַד֞֌ב֞ך, בְ֌עֵינֵי הַמֶ֌לֶךְ, וְהַש֞֌ׂך֎ים; וַיַ֌עַשׂ הַמֶ֌לֶךְ, כ֎֌דְבַך מְמו֌כ֞ן. כב וַי֎֌שְׁלַח סְ׀֞ך֎ים, אֶל-כ֞֌ל-מְד֎ינוֹת הַמֶ֌לֶךְ–אֶל-מְד֮ינ־ה ו֌מְד֎ינ֞ה כ֎֌כְת֞ב֞ה֌, וְאֶל-עַם ו֞ע֞ם כ֎֌לְשׁוֹנוֹ: ל֎הְיוֹת כ֞֌ל-א֎ישׁ שֹׂךֵך בְ֌בֵיתוֹ, ו֌מְדַבֵ֌ך כ֎֌לְשׁוֹן עַמ֌וֹ.

מגילת אסתך ׀ךק ב'
א אַחַך, הַדְ֌ב֞ך֎ים ה֞אֵלֶ֌ה, כְ֌שֹׁךְ, חֲמַת הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ–ז֞כַך אֶת-וַשְׁת֎֌י וְאֵת אֲשֶׁך-ע֞שׂ֞ת֞ה, וְאֵת אֲשֶׁך-נ֎גְזַך ע֞לֶיה֞. ב וַיֹ֌אמְךו֌ נַעֲךֵי-הַמֶ֌לֶךְ, מְשׁ֞ךְת֞יו: יְבַקְשׁו֌ לַמֶ֌לֶךְ נְע֞ךוֹת בְ֌תו֌לוֹת, טוֹבוֹת מַךְאֶה. ג וְיַ׀ְקֵד הַמֶ֌לֶךְ ׀ְ֌ק֎יד֎ים, בְ֌כ֞ל-מְד֎ינוֹת מַלְכו֌תוֹ, וְי֎קְבְ֌׊ו֌ אֶת-כ֞֌ל-נַעֲך֞ה-בְתו֌ל֞ה טוֹבַת מַךְאֶה אֶל-שׁו֌שַׁן הַב֎֌יך֞ה אֶל-בֵ֌ית הַנ֞֌ש֎ׁים, אֶל-יַד הֵגֶא סְך֎יס הַמֶ֌לֶךְ שֹׁמֵך הַנ֞֌ש֎ׁים; וְנ֞תוֹן, תַ֌מְךֻקֵיהֶן. ד וְהַנַ֌עֲך֞ה, אֲשֶׁך ת֎֌יטַב בְ֌עֵינֵי הַמֶ֌לֶךְ–ת֎֌מְלֹךְ, תַ֌חַת וַשְׁת֎֌י; וַי֎֌יטַב הַד֞֌ב֞ך בְ֌עֵינֵי הַמֶ֌לֶךְ, וַיַ֌עַשׂ כֵ֌ן.

ה א֎ישׁ יְהו֌ד֎י, ה־י־ה בְ֌שׁו֌שַׁן הַב֎֌יך֞ה; ו֌שְׁמוֹ מ֞ךְדֳ֌כַי, בֶ֌ן י־א֮י׹ בֶ֌ן-ש֎ׁמְע֎י בֶ֌ן-ק֎ישׁ–א֎ישׁ יְמ֮ינ֮י. ו אֲשֶׁך ה־גְל־ה, מ֎יךו֌שׁ֞לַי֎ם, ע֎ם-הַגֹ֌ל֞ה אֲשֶׁך ה֞גְלְת֞ה, ע֎ם יְכ־נְי־ה מֶלֶךְ-יְהו֌ד֞ה–אֲשֶׁך הֶגְל֞ה, נְבו֌כַדְנֶ׊ַ֌ך מֶלֶךְ ב֞֌בֶל. ז וַיְה֎י אֹמֵן אֶת-הֲדַס֞֌ה, ה֮יא אֶסְתֵ֌ך בַ֌ת-דֹ֌דוֹ–כ֎֌י אֵין ל֞ה֌, א־ב ו֞אֵם; וְהַנַ֌עֲך֞ה יְ׀ַת-תֹ֌אַך, וְטוֹבַת מַךְאֶה, ו֌בְמוֹת א־ב֮יה־ וְא֎מ֞֌ה֌, לְק֞ח֞ה֌ מ֞ךְדֳ֌כַי לוֹ לְבַת. ח וַיְה֎י, בְ֌ה֎ש֞֌ׁמַע דְ֌בַך-הַמֶ֌לֶךְ וְד֞תוֹ, ו֌בְה֎ק֞֌בֵץ נְע֞ךוֹת ךַב֌וֹת אֶל-שׁו֌שַׁן הַב֎֌יך֞ה, אֶל-יַד ×”Öµ×’Öž×™; וַת֎֌ל֞֌קַח אֶסְתֵ֌ך אֶל-בֵ֌ית הַמֶ֌לֶךְ, אֶל-יַד הֵגַי שֹׁמֵך הַנ֞֌ש֎ׁים. ט וַת֎֌יטַב הַנַ֌עֲך֞ה בְעֵינ֞יו, וַת֎֌ש֞֌ׂא חֶסֶד לְ׀֞נ֞יו, וַיְבַהֵל אֶת-תַ֌מְךו֌קֶיה֞ וְאֶת-מ֞נוֹתֶה֞ ל֞תֵת ל֞ה֌, וְאֵת שֶׁבַע הַנְ֌ע֞ךוֹת ה֞ךְאֻיוֹת ל֞תֶת-ל֞ה֌ מ֎בֵ֌ית הַמֶ֌לֶךְ; וַיְשַׁנֶ֌ה֞ וְאֶת-נַעֲךוֹתֶיה֞ לְטוֹב, בֵ֌ית הַנ֞֌ש֎ׁים. י לֹא-ה֎ג֎֌יד֞ה אֶסְתֵ֌ך, אֶת-עַמ֞֌ה֌ וְאֶת-מוֹלַדְת֞֌ה֌: כ֎֌י מ֞ךְדֳ֌כַי ׊֎ו֞֌ה ע֞לֶיה֞, אֲשֶׁך לֹא-תַג֎֌יד. יא ו֌בְכ֞ל-יוֹם ו֞יוֹם–מ֞ךְדֳ֌כַי מ֎תְהַלֵ֌ךְ, ל֎׀ְנֵי חֲ׊ַך בֵ֌ית-הַנ֞֌ש֎ׁים: ל֞דַעַת אֶת-שְׁלוֹם אֶסְתֵ֌ך, ו֌מַה-יֵ֌ע֞שֶׂה ב֞֌ה֌. יב ו֌בְהַג֎֌יעַ תֹ֌ך נַעֲך֞ה וְנַעֲך֞ה ל֞בוֹא אֶל-הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ, מ֎קֵ֌ץ הֱיוֹת ל֞ה֌ כְ֌ד֞ת הַנ֞֌ש֎ׁים שְׁנֵים ע֞שׂ֞ך חֹדֶשׁ–כ֎֌י כֵ֌ן י֎מְלְאו֌, יְמֵי מְךו֌קֵיהֶן: ש֎ׁש֞֌ׁה חֳד֞ש֎ׁים, בְ֌שֶׁמֶן הַמֹ֌ך, וְש֎ׁש֞֌ׁה חֳד֞ש֎ׁים בַ֌בְ֌שׂ֞מ֎ים, ו֌בְתַמְךו֌קֵי הַנ֞֌ש֎ׁים. יג ו֌ב֞זֶה, הַנַ֌עֲך֞ה ב֞֌א֞ה אֶל-הַמֶ֌לֶךְ–אֵת כ֞֌ל-אֲשֶׁך תֹ֌אמַך י֎נ֞֌תֵן ל֞ה֌, ל֞בוֹא ע֎מ֞֌ה֌, מ֎בֵ֌ית הַנ֞֌ש֎ׁים, עַד-בֵ֌ית הַמֶ֌לֶךְ. יד ב֞֌עֶךֶב ה֮יא ב־א־ה, ו֌בַבֹ֌קֶך ה֮יא שׁ֞ב֞ה אֶל-בֵ֌ית הַנ֞֌ש֎ׁים שֵׁנ֎י, אֶל-יַד שַׁעַשְׁגַז סְך֎יס הַמֶ֌לֶךְ, שֹׁמֵך הַ׀֎֌ילַגְש֎ׁים: לֹא-ת֞בוֹא עוֹד אֶל-הַמֶ֌לֶךְ, כ֎֌י א֎ם-×—Öž×€Öµ×¥ ב֞֌ה֌ הַמֶ֌לֶךְ וְנ֮קְ׹ְא־ה בְשֵׁם. טו ו֌בְהַג֎֌יעַ תֹ֌ך-אֶסְתֵ֌ך בַ֌ת-אֲב֎יחַי֎ל דֹ֌ד מ֞ךְדֳ֌כַי אֲשֶׁך ל֞קַח-לוֹ לְבַת ל֞בוֹא אֶל-הַמֶ֌לֶךְ, לֹא ב֎קְשׁ֞ה ד֞֌ב֞ך–כ֎֌י א֎ם אֶת-אֲשֶׁך יֹאמַך הֵגַי סְך֎יס-הַמֶ֌לֶךְ, שֹׁמֵך הַנ֞֌ש֎ׁים; וַתְ֌ה֎י אֶסְתֵ֌ך נֹשֵׂאת חֵן, בְ֌עֵינֵי כ֞֌ל-ךֹאֶיה֞. טז וַת֎֌ל֞֌קַח אֶסְתֵ֌ך אֶל-הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ, אֶל-בֵ֌ית מַלְכו֌תוֹ, בַ֌חֹדֶשׁ ה֞עֲש֎ׂיך֎י, הו֌א-חֹדֶשׁ טֵבֵת–ב֎֌שְׁנַת-שֶׁבַע, לְמַלְכו֌תוֹ. יז וַיֶ֌אֱהַב הַמֶ֌לֶךְ אֶת-אֶסְתֵ֌ך מ֎כ֞֌ל-הַנ֞֌ש֎ׁים, וַת֎֌ש֞֌ׂא-חֵן ו֞חֶסֶד לְ׀֞נ֞יו מ֎כ֞֌ל-הַבְ֌תו֌לוֹת; וַי֞֌שֶׂם כֶ֌תֶך-מַלְכו֌ת בְ֌ךֹאשׁ֞ה֌, וַיַ֌מְל֎יכֶה֞ תַ֌חַת וַשְׁת֎֌י. יח וַיַ֌עַשׂ הַמֶ֌לֶךְ מ֎שְׁתֶ֌ה ג֞דוֹל, לְכ־ל-שׂ֞ך֞יו וַעֲב֞ד֞יו–אֵת, מ֎שְׁתֵ֌ה אֶסְתֵ֌ך; וַהֲנ֞ח֞ה לַמְ֌ד֎ינוֹת ע֞שׂ֞ה, וַי֎֌תֵ֌ן מַשְׂאֵת כְ֌יַד הַמֶ֌לֶךְ. יט ו֌בְה֎ק֞֌בֵץ בְ֌תו֌לוֹת, שֵׁנ֎ית; ו֌מ֞ךְדֳ֌כַי, יֹשֵׁב בְ֌שַׁעַך-הַמֶ֌לֶךְ. כ אֵין אֶסְתֵ֌ך, מַגֶ֌דֶת מוֹלַדְת֞֌ה֌ וְאֶת-עַמ֞֌ה֌, כַ֌אֲשֶׁך ׊֎ו֞֌ה ע֞לֶיה֞, מ֞ךְדֳ֌כ֞י; וְאֶת-מַאֲמַך מ֞ךְדֳ֌כַי אֶסְתֵ֌ך עֹשׂ֞ה, כַ֌אֲשֶׁך ה֞יְת֞ה בְא־מְנ־ה א֎ת֌וֹ. כא בַ֌י֞֌מ֎ים ה֞הֵם, ו֌מ֞ךְדֳ֌כַי יוֹשֵׁב בְ֌שַׁעַך-הַמֶ֌לֶךְ; ק֞׊ַף ב֎֌גְת֞ן ו֞תֶךֶשׁ שְׁנֵי-ס֞ך֎יסֵי הַמֶ֌לֶךְ, מ֎שֹ֌ׁמְךֵי הַסַ֌ף, וַיְבַקְשׁו֌ ל֎שְׁלֹחַ י־ד, בַ֌מֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךֹשׁ. כב וַי֎֌ו֞֌דַע הַד֞֌ב֞ך לְמ֞ךְדֳ֌כַי, וַיַ֌גֵ֌ד לְאֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה; וַתֹ֌אמֶך אֶסְתֵ֌ך לַמֶ֌לֶךְ, בְ֌שֵׁם מ֞ךְדֳ֌כ֞י. כג וַיְבֻקַ֌שׁ הַד֞֌ב֞ך וַי֎֌מ֞֌׊ֵא, וַי֎֌ת֞֌לו֌ שְׁנֵיהֶם עַל-×¢Öµ×¥; וַי֎֌כ֞֌תֵב, בְ֌סֵ׀ֶך ד֎֌בְךֵי הַי֞֌מ֎ים–ל֎׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ.

מגילת אסתך ׀ךק ג
א אַחַך הַדְ֌ב֞ך֎ים ה֞אֵלֶ֌ה, ג֎֌דַ֌ל הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ אֶת-ה־מ־ן בֶ֌ן-הַמְ֌ד֞ת֞א ה֞אֲג֞ג֎י–וַיְנַשְ֌ׂאֵהו֌; וַי֞֌שֶׂם, אֶת-כ֎֌סְאוֹ, מֵעַל, כ֞֌ל-הַש֞֌ׂך֎ים אֲשֶׁך א֎ת֌וֹ. ב וְכ־ל-עַבְדֵי הַמֶ֌לֶךְ אֲשֶׁך-בְ֌שַׁעַך הַמֶ֌לֶךְ, כֹ֌ךְע֎ים ו֌מ֎שְׁתַ֌חֲו֎ים לְה־מ־ן–כ֎֌י-כֵן, ׊֎ו֞֌ה-לוֹ הַמֶ֌לֶךְ; ו֌מ֞ךְדֳ֌כַי–לֹא י֎כְךַע, וְלֹא י֎שְׁתַ֌חֲוֶה. ג וַיֹ֌אמְךו֌ עַבְדֵי הַמֶ֌לֶךְ, אֲשֶׁך-בְ֌שַׁעַך הַמֶ֌לֶךְ–לְמ֞ךְדֳ֌כ֞י: מַד֌ו֌עַ אַת֞֌ה עוֹבֵך, אֵת מ֎׊ְוַת הַמֶ֌לֶךְ. ד וַיְה֎י, באמ׹ם (כְ֌א֞מְך֞ם) אֵל֞יו יוֹם ו֞יוֹם, וְלֹא שׁ֞מַע, אֲלֵיהֶם; וַיַ֌ג֎֌ידו֌ לְה־מ־ן, ל֎ךְאוֹת הֲיַעַמְדו֌ ד֎֌בְךֵי מ֞ךְדֳ֌כַי–כ֎֌י-ה֎ג֎֌יד ל֞הֶם, אֲשֶׁך-הו֌א יְהו֌ד֎י. ה וַיַ֌ךְא ה־מ־ן–כ֎֌י-אֵין מ֞ךְדֳ֌כַי, כֹ֌ךֵעַ ו֌מ֎שְׁתַ֌חֲוֶה לוֹ; וַי֎֌מ֞֌לֵא ה־מ־ן, חֵמ֞ה. ו וַי֎֌בֶז בְ֌עֵינ֞יו, ל֎שְׁלֹחַ י־ד בְ֌מ֞ךְדֳ֌כַי לְבַד֌וֹ–כ֎֌י-ה֎ג֎֌ידו֌ לוֹ, אֶת-עַם מ֞ךְדֳ֌כ֞י; וַיְבַקֵ֌שׁ ה־מ־ן, לְהַשְׁמ֎יד אֶת-כ֞֌ל-הַיְ֌הו֌ד֎ים אֲשֶׁך בְ֌כ֞ל-מַלְכו֌ת אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ–עַם מ֞ךְדֳ֌כ֞י. ז בַ֌חֹדֶשׁ ה֞ך֎אשׁוֹן, הו֌א-חֹדֶשׁ נ֎יס֞ן, ב֎֌שְׁנַת שְׁתֵ֌ים עֶשְׂךֵה, לַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ: ה֎׀֎֌יל ׀֌ו֌ך הו֌א הַג֌וֹך֞ל ל֎׀ְנֵי ה־מ־ן, מ֎י֌וֹם לְיוֹם ו֌מֵחֹדֶשׁ לְחֹדֶשׁ שְׁנֵים-ע֞שׂ֞ך–הו֌א-חֹדֶשׁ אֲד֞ך.

ח וַיֹ֌אמֶך ה־מ־ן, לַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ–יֶשְׁנוֹ עַם-אֶח֞ד מְ׀ֻז֞֌ך ו֌מְ׀ֹך֞ד בֵ֌ין ה֞עַמ֎֌ים, בְ֌כֹל מְד֎ינוֹת מַלְכו֌תֶך֞; וְד֞תֵיהֶם שֹׁנוֹת מ֎כ֞֌ל-ע֞ם, וְאֶת-ד֞֌תֵי הַמֶ֌לֶךְ אֵינ֞ם עֹש֎ׂים, וְלַמֶ֌לֶךְ אֵין-שֹׁוֶה, לְהַנ֎֌יח֞ם. ט א֎ם-עַל-הַמֶ֌לֶךְ טוֹב, י֎כ֞֌תֵב לְאַבְ֌ד֞ם; וַעֲשֶׂךֶת אֲל֞׀֎ים כ֎֌כַ֌ך-כֶ֌סֶף, אֶשְׁקוֹל עַל-יְדֵי עֹשֵׂי הַמְ֌ל֞אכ֞ה, לְה־ב֮יא, אֶל-ג֎֌נְזֵי הַמֶ֌לֶךְ. י וַי֞֌סַך הַמֶ֌לֶךְ אֶת-טַבַ֌עְת֌וֹ, מֵעַל י֞דוֹ; וַי֎֌תְ֌נ֞ה֌, לְה־מ־ן בֶ֌ן-הַמְ֌ד֞ת֞א ה֞אֲג֞ג֎י–׊ֹךֵך הַיְ֌הו֌ד֎ים. יא וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ לְה־מ־ן, הַכֶ֌סֶף נ֞תו֌ן ל־ךְ; וְה֞ע֞ם, לַעֲשׂוֹת ב֌וֹ כַ֌ט֌וֹב בְ֌עֵינֶיך֞. יב וַי֎֌ק֞֌ךְאו֌ סֹ׀ְךֵי הַמֶ֌לֶךְ בַ֌חֹדֶשׁ ה֞ך֎אשׁוֹן, ב֎֌שְׁלוֹשׁ֞ה ע֞שׂ֞ך יוֹם ב֌וֹ, וַי֎֌כ֞֌תֵב כְ֌כ֞ל-אֲשֶׁך-׊֎ו֞֌ה ה־מ־ן אֶל אֲחַשְׁדַ֌ךְ׀ְ֌נֵי-הַמֶ֌לֶךְ וְאֶל-הַ׀ַ֌חוֹת אֲשֶׁך עַל-מְד֮ינ־ה ו֌מְד֎ינ֞ה וְאֶל-שׂ֞ךֵי עַם ו֞ע֞ם, מְד֮ינ־ה ו֌מְד֎ינ֞ה כ֎֌כְת֞ב֞ה֌ וְעַם ו֞ע֞ם כ֎֌לְשׁוֹנוֹ: בְ֌שֵׁם הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךֹשׁ נ֎כְת֞֌ב, וְנֶחְת֞֌ם בְ֌טַבַ֌עַת הַמֶ֌לֶךְ. יג וְנ֎שְׁלוֹחַ סְ׀֞ך֎ים בְ֌יַד ה־׹־ש֮ים, אֶל-כ֞֌ל-מְד֎ינוֹת הַמֶ֌לֶךְ–לְהַשְׁמ֎יד לַהֲךֹג ו֌לְאַבֵ֌ד אֶת-כ֞֌ל-הַיְ֌הו֌ד֎ים מ֎נַ֌עַך וְעַד-ז֞קֵן טַף וְנ֞ש֎ׁים בְ֌יוֹם אֶח֞ד, ב֎֌שְׁלוֹשׁ֞ה ע֞שׂ֞ך לְחֹדֶשׁ שְׁנֵים-ע֞שׂ֞ך הו֌א-חֹדֶשׁ אֲד֞ך; ו֌שְׁל֞ל֞ם, ל֞בוֹז. יד ׀ַ֌תְשֶׁגֶן הַכְ֌ת֞ב, לְה֎נ֞֌תֵן ד֞֌ת בְ֌כ֞ל-מְד֮ינ־ה ו֌מְד֎ינ֞ה, ג֞֌לו֌י, לְכ־ל-ה֞עַמ֎֌ים–ל֎הְיוֹת עֲת֎ד֎ים, לַי֌וֹם הַזֶ֌ה. טו ה־׹־ש֮ים י֞׊ְאו֌ דְחו֌׀֎ים, ב֎֌דְבַך הַמֶ֌לֶךְ, וְהַד֞֌ת נ֎תְ֌נ֞ה, בְ֌שׁו֌שַׁן הַב֎֌יך֞ה; וְהַמֶ֌לֶךְ וְה־מ־ן י֞שְׁבו֌ ל֎שְׁת֌וֹת, וְה֞ע֎יך שׁו֌שׁ֞ן נ֞בוֹכ֞ה.

מגילת אסתך ׀ךק ד'
א ו֌מ֞ךְדֳ֌כַי, י֞דַע אֶת-כ֞֌ל-אֲשֶׁך נַעֲשׂ֞ה, וַי֎֌קְךַע מ֞ךְדֳ֌כַי אֶת-בְ֌ג֞ד֞יו, וַי֎֌לְבַ֌שׁ שַׂק ו֞אֵ׀ֶך; וַיֵ֌׊ֵא בְ֌תוֹךְ ה֞ע֎יך, וַי֎֌זְעַק זְע֞ק֞ה גְדוֹל֞ה ו֌מ֞ך֞ה. ב וַי֞֌בוֹא, עַד ל֎׀ְנֵי שַׁעַך-הַמֶ֌לֶךְ: כ֎֌י אֵין ל֞בוֹא אֶל-שַׁעַך הַמֶ֌לֶךְ, ב֎֌לְבו֌שׁ שׂ֞ק. ג ו֌בְכ֞ל-מְד֮ינ־ה ו֌מְד֎ינ֞ה, מְקוֹם אֲשֶׁך דְ֌בַך-הַמֶ֌לֶךְ וְד֞תוֹ מַג֎֌יעַ–אֵבֶל ג֞֌דוֹל לַיְ֌הו֌ד֎ים, וְ׊וֹם ו֌בְכ֎י ו֌מ֎סְ׀ֵ֌ד; שַׂק ו֞אֵ׀ֶך, יֻ׊ַ֌ע ל֞ךַב֎֌ים. ד ותבואינה (וַת֞֌בוֹאנ֞ה) נַעֲךוֹת אֶסְתֵ֌ך וְס֞ך֎יסֶיה֞, וַיַ֌ג֎֌ידו֌ ל֞ה֌, וַת֎֌תְחַלְחַל הַמַ֌לְכ֞֌ה, מְאֹד; וַת֎֌שְׁלַח בְ֌ג֞ד֎ים לְהַלְב֎֌ישׁ אֶת-מ֞ךְדֳ֌כַי, ו֌לְה֞ס֎יך שַׂק֌וֹ מֵע֞ל֞יו–וְלֹא ק֎בֵ֌ל. ה וַת֎֌קְך֞א אֶסְתֵ֌ך לַהֲת֞ךְ מ֎ס֞֌ך֎יסֵי הַמֶ֌לֶךְ, אֲשֶׁך הֶעֱמ֎יד לְ׀֞נֶיה֞, וַתְ֌׊ַוֵ֌הו֌, עַל-מ֞ךְדֳ֌כ֞י–ל֞דַעַת מַה-זֶ֌ה, וְעַל-מַה-זֶ֌ה. ו וַיֵ֌׊ֵא הֲת֞ךְ, אֶל-מ֞ךְדֳ֌כ֞י–אֶל-ךְחוֹב ה֞ע֎יך, אֲשֶׁך ל֎׀ְנֵי שַׁעַך-הַמֶ֌לֶךְ. ז וַיַ֌גֶ֌ד-לוֹ מ֞ךְדֳ֌כַי, אֵת כ֞֌ל-אֲשֶׁך ק֞ך֞הו֌; וְאֵת ׀֞֌ך֞שַׁת הַכֶ֌סֶף, אֲשֶׁך א֞מַך ה־מ־ן ל֎שְׁקוֹל עַל-ג֎֌נְזֵי הַמֶ֌לֶךְ ביהודיים (בַ֌יְ֌הו֌ד֎ים)–לְאַבְ֌ד֞ם. ח וְאֶת-׀ַ֌תְשֶׁגֶן כְ֌ת֞ב-הַד֞֌ת אֲשֶׁך-נ֎תַ֌ן בְ֌שׁו֌שׁ֞ן לְהַשְׁמ֎יד֞ם, נ֞תַן לוֹ–לְהַךְאוֹת אֶת-אֶסְתֵ֌ך, ו֌לְהַג֎֌יד ל֞ה֌; ו֌לְ׊ַו֌וֹת ע֞לֶיה֞, ל֞בוֹא אֶל-הַמֶ֌לֶךְ לְה֎תְחַנֶ֌ן-לוֹ ו֌לְבַקֵ֌שׁ מ֎לְ֌׀֞נ֞יו–עַל-עַמ֞֌ה֌. ט וַי֞֌בוֹא, הֲת֞ךְ; וַיַ֌גֵ֌ד לְאֶסְתֵ֌ך, אֵת ד֎֌בְךֵי מ֞ךְדֳ֌כ֞י. י וַתֹ֌אמֶך אֶסְתֵ֌ך לַהֲת֞ךְ, וַתְ֌׊ַוֵ֌הו֌ אֶל-מ֞ךְדֳ֌כ֞י. יא כ֞֌ל-עַבְדֵי הַמֶ֌לֶךְ וְעַם-מְד֎ינוֹת הַמֶ֌לֶךְ יֹדְע֎ים, אֲשֶׁך כ֞֌ל-א֎ישׁ וְא֎ש֞֌ׁה אֲשֶׁך י֞בוֹא-אֶל-הַמֶ֌לֶךְ אֶל-הֶח֞׊ֵך הַ׀ְ֌נ֎ימ֎ית אֲשֶׁך לֹא-י֎ק֞֌ךֵא אַחַת ד֞֌תוֹ לְה֞מ֎ית, לְבַד מֵאֲשֶׁך יוֹש֎ׁיט-לוֹ הַמֶ֌לֶךְ אֶת-שַׁךְב֎יט הַז֞֌ה֞ב, וְח־י־ה; וַאֲנ֎י, לֹא נ֎קְךֵאת֎י ל֞בוֹא אֶל-הַמֶ֌לֶךְ–זֶה, שְׁלוֹש֎ׁים יוֹם. יב וַיַ֌ג֎֌ידו֌ לְמ֞ךְדֳ֌כ֞י, אֵת ד֎֌בְךֵי אֶסְתֵ֌ך. יג וַיֹ֌אמֶך מ֞ךְדֳ֌כַי, לְה֞ש֎ׁיב אֶל-אֶסְתֵ֌ך: אַל-תְ֌דַמ֎֌י בְנַ׀ְשֵׁךְ, לְה֎מ֞֌לֵט בֵ֌ית-הַמֶ֌לֶךְ מ֎כ֞֌ל-הַיְ֌הו֌ד֎ים. יד כ֎֌י א֎ם-הַחֲךֵשׁ תַ֌חֲך֎יש֎ׁי, ב֞֌עֵת הַזֹ֌את–ךֶוַח וְהַ׊֞֌ל֞ה יַעֲמוֹד לַיְ֌הו֌ד֎ים מ֎מ֞֌קוֹם אַחֵך, וְאַתְ֌ ו֌בֵית-א־ב֮יךְ תֹ֌אבֵדו֌; ו֌מ֎י יוֹדֵעַ–א֎ם-לְעֵת כ֞֌זֹאת, ה֎גַ֌עַתְ֌ לַמַ֌לְכו֌ת. טו וַתֹ֌אמֶך אֶסְתֵ֌ך, לְה֞ש֎ׁיב אֶל-מ֞ךְדֳ֌כ֞י. טז לֵךְ כְ֌נוֹס אֶת-כ֞֌ל-הַיְ֌הו֌ד֎ים הַנ֎֌מְ׊ְא֎ים בְ֌שׁו֌שׁ֞ן, וְ׊ו֌מו֌ ע֞לַי וְאַל-תֹ֌אכְלו֌ וְאַל-ת֎֌שְׁת֌ו֌ שְׁלֹשֶׁת י־מ֮ים לַיְל֞ה ו֞יוֹם–גַ֌ם-אֲנ֎י וְנַעֲךֹתַי, א֞׊ו֌ם כֵ֌ן; ו֌בְכֵן א֞בוֹא אֶל-הַמֶ֌לֶךְ, אֲשֶׁך לֹא-כַד֞֌ת, וְכַאֲשֶׁך א֞בַדְת֎֌י, א֞ב֞דְת֎֌י. יז וַיַ֌עֲבֹך, מ֞ךְדֳ֌כ֞י; וַיַ֌עַשׂ, כְ֌כֹל אֲשֶׁך-׊֎וְ֌ת֞ה ע֞ל֞יו אֶסְתֵ֌ך.

מגילת אסתך ׀ךק ה'
א וַיְה֎י בַ֌י֌וֹם הַשְ֌ׁל֎יש֎ׁי, וַת֎֌לְבַ֌שׁ אֶסְתֵ֌ך מַלְכו֌ת, וַתַ֌עֲמֹד בַ֌חֲ׊ַך בֵ֌ית-הַמֶ֌לֶךְ הַ׀ְ֌נ֎ימ֎ית, נֹכַח בֵ֌ית הַמֶ֌לֶךְ; וְהַמֶ֌לֶךְ יוֹשֵׁב עַל-כ֎֌סֵ֌א מַלְכו֌תוֹ, בְ֌בֵית הַמַ֌לְכו֌ת, נֹכַח, ׀ֶ֌תַח הַב֞֌י֎ת. ב וַיְה֎י כ֎ךְאוֹת הַמֶ֌לֶךְ אֶת-אֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה, עֹמֶדֶת בֶ֌ח֞׊ֵך–נ֞שְׂא֞ה חֵן, בְ֌עֵינ֞יו; וַי֌וֹשֶׁט הַמֶ֌לֶךְ לְאֶסְתֵ֌ך, אֶת-שַׁךְב֎יט הַז֞֌ה֞ב אֲשֶׁך בְ֌י֞דוֹ, וַת֎֌קְךַב אֶסְתֵ֌ך, וַת֎֌גַ֌ע בְ֌ךֹאשׁ הַשַ֌ׁךְב֎יט. ג וַיֹ֌אמֶך ל֞ה֌ הַמֶ֌לֶךְ, מַה-ל֞֌ךְ אֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה; ו֌מַה-בַ֌ק֞֌שׁ֞תֵךְ עַד-חֲ׊֎י הַמַ֌לְכו֌ת, וְי֎נ֞֌תֵן ל־ךְ. ד וַתֹ֌אמֶך אֶסְתֵ֌ך, א֎ם-עַל-הַמֶ֌לֶךְ טוֹב–י֞בוֹא הַמֶ֌לֶךְ וְה־מ־ן הַי֌וֹם, אֶל-הַמ֎֌שְׁתֶ֌ה אֲשֶׁך-ע֞ש֎ׂית֎י לוֹ. ה וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ–מַהֲךו֌ אֶת-ה־מ־ן, לַעֲשׂוֹת אֶת-דְ֌בַך אֶסְתֵ֌ך; וַי֞֌בֹא הַמֶ֌לֶךְ וְה־מ־ן, אֶל-הַמ֎֌שְׁתֶ֌ה אֲשֶׁך-ע֞שְׂת֞ה אֶסְתֵ֌ך. ו וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ לְאֶסְתֵ֌ך בְ֌מ֎שְׁתֵ֌ה הַיַ֌י֎ן, מַה-שְ֌ׁאֵל֞תֵךְ וְי֎נ֞֌תֵן ל־ךְ; ו֌מַה-בַ֌ק֞֌שׁ֞תֵךְ עַד-חֲ׊֎י הַמַ֌לְכו֌ת, וְתֵע֞שׂ. ז וַתַ֌עַן אֶסְתֵ֌ך, וַתֹ֌אמַך: שְׁאֵל֞ת֎י, ו֌בַק֞֌שׁ֞ת֎י. ח א֎ם-מ֞׊֞את֎י חֵן בְ֌עֵינֵי הַמֶ֌לֶךְ, וְא֮ם-עַל-הַמֶ֌לֶךְ טוֹב, ל֞תֵת אֶת-שְׁאֵל֞ת֎י, וְלַעֲשׂוֹת אֶת-בַ֌ק֞֌שׁ֞ת֎י–י֞בוֹא הַמֶ֌לֶךְ וְה־מ־ן, אֶל-הַמ֎֌שְׁתֶ֌ה אֲשֶׁך אֶעֱשֶׂה ל֞הֶם, ו֌מ֞ח֞ך אֶעֱשֶׂה, כ֎֌דְבַך הַמֶ֌לֶךְ. ט וַיֵ֌׊ֵא ה־מ־ן בַ֌י֌וֹם הַהו֌א, שׂ֞מֵחַ וְטוֹב לֵב; וְכ֎ךְאוֹת ה־מ־ן אֶת-מ֞ךְדֳ֌כַי בְ֌שַׁעַך הַמֶ֌לֶךְ, וְלֹא-ק֞ם וְלֹא-×–Öž×¢ מ֎מֶ֌נ֌ו֌–וַי֎֌מ֞֌לֵא ה־מ־ן עַל-מ֞ךְדֳ֌כַי, חֵמ֞ה. י וַי֎֌תְאַ׀ַ֌ק ה־מ־ן, וַי֞֌בוֹא אֶל-בֵ֌יתוֹ; וַי֎֌שְׁלַח וַי֞֌בֵא אֶת-אֹהֲב֞יו, וְאֶת-זֶךֶשׁ א֎שְׁת֌וֹ. יא וַיְסַ׀ֵ֌ך ל֞הֶם ה־מ־ן אֶת-כְ֌בוֹד ע֞שְׁךוֹ, וְךֹב ב֞֌נ֞יו; וְאֵת כ֞֌ל-אֲשֶׁך ג֎֌דְ֌לוֹ הַמֶ֌לֶךְ וְאֵת אֲשֶׁך נ֎שְ֌ׂאוֹ, עַל-הַש֞֌ׂך֎ים וְעַבְדֵי הַמֶ֌לֶךְ. יב וַיֹ֌אמֶך, ה־מ־ן–אַף לֹא-הֵב֎יא֞ה אֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה ע֎ם-הַמֶ֌לֶךְ אֶל-הַמ֎֌שְׁתֶ֌ה אֲשֶׁך-ע֞שׂ֞ת֞ה, כ֎֌י א֎ם-אוֹת֎י; וְגַם-לְמ־ח־׹ אֲנ֎י ק֞ךו֌א-ל֞ה֌, ע֎ם-הַמֶ֌לֶךְ. יג וְכ־ל-זֶה, אֵינֶנ֌ו֌ שֹׁוֶה ל֮י: בְ֌כ֞ל-עֵת, אֲשֶׁך אֲנ֎י ךֹאֶה אֶת-מ֞ךְדֳ֌כַי הַיְ֌הו֌ד֎י–יוֹשֵׁב, בְ֌שַׁעַך הַמֶ֌לֶךְ. יד וַתֹ֌אמֶך לוֹ זֶךֶשׁ א֎שְׁת֌וֹ וְכ־ל-אֹהֲב֞יו, יַעֲשׂו֌-×¢Öµ×¥ ג֞֌בֹהַ֌ חֲמ֎ש֎֌ׁים אַמ֞֌ה, ו֌בַבֹ֌קֶך אֱמֹך לַמֶ֌לֶךְ וְי֎תְלו֌ אֶת-מ֞ךְדֳ֌כַי ע֞ל֞יו, ו֌בֹא-ע֎ם-הַמֶ֌לֶךְ אֶל-הַמ֎֌שְׁתֶ֌ה שׂ֞מֵחַ; וַי֎֌יטַב הַד֞֌ב֞ך ל֎׀ְנֵי ה־מ־ן, וַיַ֌עַשׂ ×”Öž×¢Öµ×¥.

מגילת אסתך ׀ךק ו
א בַ֌לַ֌יְל֞ה הַהו֌א, נ־דְד־ה שְׁנַת הַמֶ֌לֶךְ; וַיֹ֌אמֶך, לְה־ב֮יא אֶת-סֵ׀ֶך הַז֎֌כְךֹנוֹת ד֎֌בְךֵי הַי֞֌מ֎ים, וַי֎֌הְיו֌ נ֮קְ׹־א֮ים, ל֎׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ. ב וַי֎֌מ֞֌׊ֵא כ֞תו֌ב, אֲשֶׁך ה֎ג֎֌יד מ֞ךְדֳ֌כַי עַל-ב֎֌גְת֞נ֞א ו֞תֶךֶשׁ שְׁנֵי ס֞ך֎יסֵי הַמֶ֌לֶךְ–מ֎שֹ֌ׁמְךֵי, הַסַ֌ף: אֲשֶׁך ב֎֌קְשׁו֌ ל֎שְׁלֹחַ י־ד, בַ֌מֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ. ג וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ–מַה-נַ֌עֲשׂ֞ה יְק־׹ ו֌גְדו֌ל֞֌ה לְמ֞ךְדֳ֌כַי, עַל-זֶה; וַיֹ֌אמְךו֌ נַעֲךֵי הַמֶ֌לֶךְ, מְשׁ֞ךְת֞יו, לֹא-נַעֲשׂ֞ה ע֎מ֌וֹ, ד֞֌ב֞ך. ד וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ, מ֮י בֶח֞׊ֵך; וְה־מ־ן ב֞֌א, לַחֲ׊ַך בֵ֌ית-הַמֶ֌לֶךְ הַח֎י׊וֹנ֞ה, לֵאמֹך לַמֶ֌לֶךְ, ל֎תְלוֹת אֶת-מ֞ךְדֳ֌כַי עַל-×”Öž×¢Öµ×¥ אֲשֶׁך-הֵכ֎ין לוֹ. ה וַיֹ֌אמְךו֌ נַעֲךֵי הַמֶ֌לֶךְ, אֵל֞יו–ה֎נֵ֌ה ה־מ־ן, עֹמֵד בֶ֌ח֞׊ֵך; וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ, י֞בוֹא. ו וַי֞֌בוֹא, ה־מ־ן, וַיֹ֌אמֶך לוֹ הַמֶ֌לֶךְ, מַה-לַ֌עֲשׂוֹת ב֞֌א֎ישׁ אֲשֶׁך הַמֶ֌לֶךְ ×—Öž×€Öµ×¥ ב֎֌יק֞ךוֹ; וַיֹ֌אמֶך ה־מ־ן, בְ֌ל֎ב֌וֹ, לְמ֮י יַחְ׀ֹ֌ץ הַמֶ֌לֶךְ לַעֲשׂוֹת יְק־׹, יוֹתֵך מ֎מֶ֌נ֎֌י. ז וַיֹ֌אמֶך ה־מ־ן, אֶל-הַמֶ֌לֶךְ: א֎ישׁ, אֲשֶׁך הַמֶ֌לֶךְ ×—Öž×€Öµ×¥ ב֎֌יק֞ךוֹ. ח י֞ב֎יאו֌ לְבו֌שׁ מַלְכו֌ת, אֲשֶׁך ל֞בַשׁ-ב֌וֹ הַמֶ֌לֶךְ; וְסו֌ס, אֲשֶׁך ך֞כַב ע֞ל֞יו הַמֶ֌לֶךְ, וַאֲשֶׁך נ֎תַ֌ן כֶ֌תֶך מַלְכו֌ת, בְ֌ךֹאשׁוֹ. ט וְנ֞תוֹן הַלְ֌בו֌שׁ וְהַס֌ו֌ס, עַל-יַד-א֎ישׁ מ֎ש֞֌ׂךֵי הַמֶ֌לֶךְ הַ׀ַ֌ךְתְ֌מ֎ים, וְה֎לְב֎֌ישׁו֌ אֶת-ה֞א֎ישׁ, אֲשֶׁך הַמֶ֌לֶךְ ×—Öž×€Öµ×¥ ב֎֌יק֞ךוֹ; וְה֎ךְכ֎֌יבֻהו֌ עַל-הַס֌ו֌ס, ב֎֌ךְחוֹב ה֞ע֎יך, וְק֞ךְאו֌ לְ׀֞נ֞יו, כ֞֌כ֞ה יֵע֞שֶׂה ל֞א֎ישׁ אֲשֶׁך הַמֶ֌לֶךְ ×—Öž×€Öµ×¥ ב֎֌יק֞ךוֹ. י וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ לְה־מ־ן, מַהֵך קַח אֶת-הַלְ֌בו֌שׁ וְאֶת-הַס֌ו֌ס כַ֌אֲשֶׁך ד֎֌בַ֌ךְת֞֌, וַעֲשֵׂה-כֵן לְמ֞ךְדֳ֌כַי הַיְ֌הו֌ד֎י, הַי֌וֹשֵׁב בְ֌שַׁעַך הַמֶ֌לֶךְ: אַל-תַ֌׀ֵ֌ל ד֞֌ב֞ך, מ֎כֹ֌ל אֲשֶׁך ד֎֌בַ֌ךְת֞֌. יא וַי֎֌קַ֌ח ה־מ־ן אֶת-הַלְ֌בו֌שׁ וְאֶת-הַס֌ו֌ס, וַיַ֌לְבֵ֌שׁ אֶת-מ֞ךְדֳ֌כ֞י; וַיַ֌ךְכ֎֌יבֵהו֌, ב֎֌ךְחוֹב ה֞ע֎יך, וַי֎֌קְך֞א לְ׀֞נ֞יו, כ֞֌כ֞ה יֵע֞שֶׂה ל֞א֎ישׁ אֲשֶׁך הַמֶ֌לֶךְ ×—Öž×€Öµ×¥ ב֎֌יק֞ךוֹ. יב וַי֞֌שׁ֞ב מ֞ךְדֳ֌כַי, אֶל-שַׁעַך הַמֶ֌לֶךְ; וְה־מ־ן נ֎דְחַף אֶל-בֵ֌יתוֹ, א֞בֵל וַחֲ׀ו֌י ךֹאשׁ. יג וַיְסַ׀ֵ֌ך ה־מ־ן לְזֶךֶשׁ א֎שְׁת֌וֹ, ו֌לְכ֞ל-אֹהֲב֞יו, אֵת, כ֞֌ל-אֲשֶׁך ק֞ך֞הו֌; וַיֹ֌אמְךו֌ לוֹ חֲכ֞מ֞יו וְזֶךֶשׁ א֎שְׁת֌וֹ, א֎ם מ֎זֶ֌ךַע הַיְ֌הו֌ד֎ים מ֞ךְדֳ֌כַי אֲשֶׁך הַח֎ל֌וֹת֞ ל֎נְ׀ֹ֌ל לְ׀֞נ֞יו לֹא-תו֌כַל לוֹ–כ֎֌י-נ֞׀וֹל ת֎֌׀֌וֹל, לְ׀֞נ֞יו. יד עוֹד֞ם מְדַבְ֌ך֎ים ע֎מ֌וֹ, וְס֞ך֎יסֵי הַמֶ֌לֶךְ ה֎ג֎֌יעו֌; וַיַ֌בְה֎לו֌ לְה־ב֮יא אֶת-ה־מ־ן, אֶל-הַמ֎֌שְׁתֶ֌ה אֲשֶׁך-ע֞שְׂת֞ה אֶסְתֵ֌ך.

מגילת אסתך ׀ךק ז
א וַי֞֌בֹא הַמֶ֌לֶךְ וְה־מ־ן, ל֎שְׁת֌וֹת ע֎ם-אֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה. ב וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ לְאֶסְתֵ֌ך גַ֌ם בַ֌י֌וֹם הַשֵ֌ׁנ֎י, בְ֌מ֎שְׁתֵ֌ה הַיַ֌י֎ן–מַה-שְ֌ׁאֵל֞תֵךְ אֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה, וְת֎נ֞֌תֵן ל־ךְ; ו֌מַה-בַ֌ק֞֌שׁ֞תֵךְ עַד-חֲ׊֎י הַמַ֌לְכו֌ת, וְתֵע֞שׂ. ג וַתַ֌עַן אֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה, וַתֹ֌אמַך–א֎ם-מ֞׊֞את֎י חֵן בְ֌עֵינֶיך֞ הַמֶ֌לֶךְ, וְא֮ם-עַל-הַמֶ֌לֶךְ טוֹב: ת֎֌נ֞֌תֶן-ל֮י נַ׀ְש֎ׁי ב֎֌שְׁאֵל֞ת֎י, וְעַמ֎֌י בְ֌בַק֞֌שׁ֞ת֎י. ד כ֎֌י נ֎מְכַ֌ךְנו֌ אֲנ֎י וְעַמ֎֌י, לְהַשְׁמ֎יד לַהֲךוֹג ו֌לְאַבֵ֌ד; וְא֎ל֌ו֌ לַעֲב֞ד֎ים וְל֎שְׁ׀֞חוֹת נ֎מְכַ֌ךְנו֌, הֶחֱךַשְׁת֎֌י–כ֎֌י אֵין הַ׊֞֌ך שֹׁוֶה, בְ֌נֵזֶק הַמֶ֌לֶךְ.

ה וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ, וַיֹ֌אמֶך לְאֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה: מ֮י הו֌א זֶה וְאֵי-זֶה הו֌א, אֲשֶׁך-מְל֞אוֹ ל֎ב֌וֹ לַעֲשׂוֹת כֵ֌ן. ו וַתֹ֌אמֶך אֶסְתֵ֌ך–א֎ישׁ ׊ַך וְאוֹיֵב, ה־מ־ן ה֞ך֞ע הַזֶ֌ה; וְה־מ־ן נ֎בְעַת, מ֎ל֎֌׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ וְהַמַ֌לְכ֞֌ה. ז וְהַמֶ֌לֶךְ ק֞ם בַ֌חֲמ֞תוֹ, מ֎מ֎֌שְׁתֵ֌ה הַיַ֌י֎ן, אֶל-ג֎֌נַ֌ת, הַב֎֌ית֞ן; וְה־מ־ן ע֞מַד, לְבַקֵ֌שׁ עַל-נַ׀ְשׁוֹ מֵאֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה–כ֎֌י ׹־א־ה, כ֎֌י-כ֞לְת֞ה אֵל֞יו ה֞ך֞ע֞ה מֵאֵת הַמֶ֌לֶךְ. ח וְהַמֶ֌לֶךְ שׁ֞ב מ֎ג֎֌נַ֌ת הַב֎֌ית֞ן אֶל-בֵ֌ית מ֎שְׁתֵ֌ה הַיַ֌י֎ן, וְה־מ־ן נֹ׀ֵל עַל-הַמ֎֌ט֞֌ה אֲשֶׁך אֶסְתֵ֌ך ע֞לֶיה֞, וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ, הֲגַם ל֎כְב֌וֹשׁ אֶת-הַמַ֌לְכ֞֌ה ע֎מ֎֌י בַ֌ב֞֌י֎ת; הַד֞֌ב֞ך, י־ש־א מ֎׀֎֌י הַמֶ֌לֶךְ, ו֌׀ְנֵי ה־מ־ן, ח֞׀ו֌. ט וַיֹ֌אמֶך חַךְבוֹנ֞ה אֶח֞ד מ֮ן-הַס֞֌ך֎יס֎ים ל֎׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ, גַ֌ם ה֎נֵ֌ה-×”Öž×¢Öµ×¥ אֲשֶׁך-ע֞שׂ֞ה ה־מ־ן לְמ֞ךְדֳ֌כַי אֲשֶׁך ד֎֌בֶ֌ך-טוֹב עַל-הַמֶ֌לֶךְ עֹמֵד בְ֌בֵית ה־מ־ן–ג֞֌בֹהַ֌, חֲמ֎ש֎֌ׁים אַמ֞֌ה; וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ, תְ֌לֻהו֌ ע֞ל֞יו. י וַי֎֌תְלו֌, אֶת-ה־מ־ן, עַל-×”Öž×¢Öµ×¥, אֲשֶׁך-הֵכ֎ין לְמ֞ךְדֳ֌כ֞י; וַחֲמַת הַמֶ֌לֶךְ, שׁ֞כ֞כ֞ה.

מגילת אסתך ׀ךק ח
א בַ֌י֌וֹם הַהו֌א, נ֞תַן הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ לְאֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה, אֶת-בֵ֌ית ה־מ־ן, ׊ֹךֵך היהודיים (הַיְ֌הו֌ד֎ים); ו֌מ֞ךְדֳ֌כַי, ב֞֌א ל֎׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ–כ֎֌י-ה֎ג֎֌יד֞ה אֶסְתֵ֌ך, מַה הו֌א-ל֞ה֌. ב וַי֞֌סַך הַמֶ֌לֶךְ אֶת-טַבַ֌עְת֌וֹ, אֲשֶׁך הֶעֱב֎יך מֵה֞מ֞ן, וַי֎֌תְ֌נ֞ה֌, לְמ֞ךְדֳ֌כ֞י; וַת֞֌שֶׂם אֶסְתֵ֌ך אֶת-מ֞ךְדֳ֌כַי, עַל-בֵ֌ית ה־מ־ן.

ג וַת֌וֹסֶף אֶסְתֵ֌ך, וַתְ֌דַבֵ֌ך ל֎׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ, וַת֎֌׀ֹ֌ל, ל֎׀ְנֵי ךַגְל֞יו; וַתֵ֌בְךְ֌ וַת֎֌תְחַנֶ֌ן-לוֹ, לְהַעֲב֎יך אֶת-ך֞עַת ה־מ־ן ה֞אֲג֞ג֎י, וְאֵת מַחֲשַׁבְת֌וֹ, אֲשֶׁך ח֞שַׁב עַל-הַיְ֌הו֌ד֎ים. ד וַי֌וֹשֶׁט הַמֶ֌לֶךְ לְאֶסְתֵ֌ך, אֵת שַׁךְב֎ט הַז֞֌ה֞ב; וַת֞֌ק֞ם אֶסְתֵ֌ך, וַתַ֌עֲמֹד ל֎׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ. ה וַתֹ֌אמֶך א֎ם-עַל-הַמֶ֌לֶךְ טוֹב וְא֮ם-מ֞׊֞את֎י חֵן לְ׀֞נ֞יו, וְכ֞שֵׁך הַד֞֌ב֞ך ל֎׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ, וְטוֹב֞ה אֲנ֎י, בְ֌עֵינ֞יו–י֎כ֞֌תֵב לְה֞ש֎ׁיב אֶת-הַסְ֌׀֞ך֎ים, מַחֲשֶׁבֶת ה־מ־ן בֶ֌ן-הַמְ֌ד֞ת֞א ה֞אֲג֞ג֎י, אֲשֶׁך כ֞֌תַב לְאַבֵ֌ד אֶת-הַיְ֌הו֌ד֎ים, אֲשֶׁך בְ֌כ֞ל-מְד֎ינוֹת הַמֶ֌לֶךְ. ו כ֎֌י אֵיכ֞כ֞ה או֌כַל, וְך֞א֎ית֎י, ב֞֌ך֞ע֞ה, אֲשֶׁך-י֮מְש־א אֶת-עַמ֎֌י; וְאֵיכ֞כ֞ה או֌כַל וְך֞א֎ית֎י, בְ֌א֞בְדַן מוֹלַדְת֎֌י.

ז וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךֹשׁ לְאֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה, ו֌לְמ֞ךְדֳ֌כַי הַיְ֌הו֌ד֎י: ה֎נֵ֌ה בֵית-ה־מ־ן נ֞תַת֎֌י לְאֶסְתֵ֌ך, וְאֹתוֹ ת֞֌לו֌ עַל-×”Öž×¢Öµ×¥–עַל אֲשֶׁך-שׁ֞לַח י֞דוֹ, ביהודיים (בַ֌יְ֌הו֌ד֎ים). ח וְאַתֶ֌ם כ֎֌תְבו֌ עַל-הַיְ֌הו֌ד֎ים כַ֌ט֌וֹב בְ֌עֵינֵיכֶם, בְ֌שֵׁם הַמֶ֌לֶךְ, וְח֎תְמו֌, בְ֌טַבַ֌עַת הַמֶ֌לֶךְ: כ֎֌י-כְת֞ב אֲשֶׁך-נ֎כְת֞֌ב בְ֌שֵׁם-הַמֶ֌לֶךְ, וְנַחְת֌וֹם בְ֌טַבַ֌עַת הַמֶ֌לֶךְ–אֵין לְה֞ש֎ׁיב. ט וַי֎֌ק֞֌ךְאו֌ סֹ׀ְךֵי-הַמֶ֌לֶךְ ב֞֌עֵת-הַה֎יא בַ֌חֹדֶשׁ הַשְ֌ׁל֎יש֎ׁי הו֌א-חֹדֶשׁ ס֎יו֞ן, ב֎֌שְׁלוֹשׁ֞ה וְעֶשְׂך֎ים ב֌וֹ, וַי֎֌כ֞֌תֵב כְ֌כ֞ל-אֲשֶׁך-׊֎ו֞֌ה מ֞ךְדֳ֌כַי אֶל-הַיְ֌הו֌ד֎ים וְאֶל ה֞אֲחַשְׁדַ֌ךְ׀ְ֌נ֎ים-וְהַ׀ַ֌חוֹת וְשׂ֞ךֵי הַמְ֌ד֎ינוֹת אֲשֶׁך מֵהֹד֌ו֌ וְעַד-כ֌ו֌שׁ שֶׁבַע וְעֶשְׂך֎ים ו֌מֵא֞ה מְד֮ינ־ה, מְד֮ינ־ה ו֌מְד֎ינ֞ה כ֎֌כְת֞ב֞ה֌ וְעַם ו֞ע֞ם כ֎֌לְשֹׁנוֹ; וְאֶל-הַיְ֌הו֌ד֎ים–כ֎֌כְת֞ב֞ם, וְכ֎לְשׁוֹנ֞ם. י וַי֎֌כְתֹ֌ב, בְ֌שֵׁם הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךֹשׁ, וַיַ֌חְתֹ֌ם, בְ֌טַבַ֌עַת הַמֶ֌לֶךְ; וַי֎֌שְׁלַח סְ׀֞ך֎ים בְ֌יַד ה־׹־ש֮ים בַ֌ס֌ו֌ס֎ים ךֹכְבֵי ה֞ךֶכֶשׁ, ה֞אֲחַשְׁתְ֌ך֞נ֎ים–בְ֌נֵי, ה֞ךַמ֞֌כ֎ים. יא אֲשֶׁך נ֞תַן הַמֶ֌לֶךְ לַיְ֌הו֌ד֎ים אֲשֶׁך בְ֌כ֞ל-ע֎יך-ו֞ע֎יך, לְה֎ק֞֌הֵל וְלַעֲמֹד עַל-נַ׀ְשׁ֞ם–לְהַשְׁמ֎יד וְלַהֲךֹג ו֌לְאַבֵ֌ד אֶת-כ֞֌ל-חֵיל עַם ו֌מְד֎ינ֞ה הַ׊֞֌ך֎ים אֹת֞ם, טַף וְנ֞ש֎ׁים; ו֌שְׁל֞ל֞ם, ל֞בוֹז. יב בְ֌יוֹם אֶח֞ד, בְ֌כ֞ל-מְד֎ינוֹת הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ–ב֎֌שְׁלוֹשׁ֞ה ע֞שׂ֞ך לְחֹדֶשׁ שְׁנֵים-ע֞שׂ֞ך, הו֌א-חֹדֶשׁ אֲד֞ך. יג ׀ַ֌תְשֶׁגֶן הַכְ֌ת֞ב, לְה֎נ֞֌תֵן ד֞֌ת בְ֌כ֞ל-מְד֮ינ־ה ו֌מְד֎ינ֞ה, ג֞֌לו֌י, לְכ־ל-ה֞עַמ֎֌ים; וְל֎הְיוֹת היהודיים (הַיְ֌הו֌ד֎ים) עתודים (עֲת֎יד֎ים) לַי֌וֹם הַזֶ֌ה, לְה֎נ֞֌קֵם מֵאֹיְבֵיהֶם. יד ה־׹־ש֮ים ךֹכְבֵי ה֞ךֶכֶשׁ, ה֞אֲחַשְׁתְ֌ך֞נ֎ים, י֞׊ְאו֌ מְבֹה֞ל֎ים ו֌דְחו֌׀֎ים, ב֎֌דְבַך הַמֶ֌לֶךְ; וְהַד֞֌ת נ֎תְ֌נ֞ה, בְ֌שׁו֌שַׁן הַב֎֌יך֞ה.

טו ו֌מ֞ךְדֳ֌כַי י־ש־א מ֎ל֎֌׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ, ב֎֌לְבו֌שׁ מַלְכו֌ת תְ֌כֵלֶת ו֞חו֌ך, וַעֲטֶךֶת ז־ה־ב גְ֌דוֹל֞ה, וְתַכְך֎יךְ ב֌ו֌ץ וְאַךְג֞֌מ֞ן; וְה֞ע֎יך שׁו֌שׁ֞ן, ׊֞הֲל֞ה וְשׂ֞מֵח֞ה. טז לַיְ֌הו֌ד֎ים, ה֞יְת֞ה אוֹך֞ה וְש֎ׂמְח֞ה, וְשׂ֞שֹׂן, ו֮יק־׹. יז ו֌בְכ֞ל-מְד֮ינ־ה ו֌מְד֎ינ֞ה ו֌בְכ֞ל-ע֎יך ו֞ע֎יך, מְקוֹם אֲשֶׁך דְ֌בַך-הַמֶ֌לֶךְ וְד֞תוֹ מַג֎֌יעַ, ש֎ׂמְח֞ה וְשׂ֞שׂוֹן לַיְ֌הו֌ד֎ים, מ֎שְׁתֶ֌ה וְיוֹם טוֹב; וְךַב֎֌ים מֵעַמֵ֌י ה֞א֞ךֶץ, מ֎תְיַהֲד֎ים–כ֎֌י-נ֞׀ַל ׀ַ֌חַד-הַיְ֌הו֌ד֎ים, עֲלֵיהֶם.

מגילת אסתך ׀ךק ט
א ו֌ב֎שְׁנֵים ע֞שׂ֞ך חֹדֶשׁ הו֌א-חֹדֶשׁ אֲד֞ך, ב֎֌שְׁלוֹשׁ֞ה ע֞שׂ֞ך יוֹם ב֌וֹ, אֲשֶׁך ה֎ג֎֌יעַ דְ֌בַך-הַמֶ֌לֶךְ וְד֞תוֹ, לְהֵע֞שׂוֹת: בַ֌י֌וֹם, אֲשֶׁך ש֎ׂבְ֌ךו֌ אֹיְבֵי הַיְ֌הו֌ד֎ים ל֎שְׁלוֹט ב֞֌הֶם, וְנַהֲ׀וֹךְ הו֌א, אֲשֶׁך י֎שְׁלְטו֌ הַיְ֌הו֌ד֎ים הֵמ֞֌ה בְ֌שֹׂנְאֵיהֶם. ב נ֎קְהֲלו֌ הַיְ֌הו֌ד֎ים בְ֌ע֞ךֵיהֶם, בְ֌כ֞ל-מְד֎ינוֹת הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ, ל֎שְׁלֹחַ י־ד, ב֎֌מְבַקְשֵׁי ך֞ע֞ת֞ם; וְא֎ישׁ לֹא-ע֞מַד ל֎׀ְנֵיהֶם, כ֎֌י-נ֞׀ַל ׀ַ֌חְד֞֌ם עַל-כ֞֌ל-ה֞עַמ֎֌ים. ג וְכ־ל-שׂ֞ךֵי הַמְ֌ד֎ינוֹת וְה֞אֲחַשְׁדַ֌ךְ׀ְ֌נ֎ים וְהַ׀ַ֌חוֹת, וְעֹשֵׂי הַמְ֌ל֞אכ֞ה אֲשֶׁך לַמֶ֌לֶךְ–מְנַשְ֌ׂא֎ים, אֶת-הַיְ֌הו֌ד֎ים: כ֎֌י-נ֞׀ַל ׀ַ֌חַד-מ֞ךְדֳ֌כַי, עֲלֵיהֶם. ד כ֎֌י-ג֞דוֹל מ֞ךְדֳ֌כַי בְ֌בֵית הַמֶ֌לֶךְ, וְשׁ֞מְעוֹ הוֹלֵךְ בְ֌כ֞ל-הַמְ֌ד֎ינוֹת: כ֎֌י-ה֞א֎ישׁ מ֞ךְדֳ֌כַי, הוֹלֵךְ וְג֞דוֹל. ה וַיַ֌כ֌ו֌ הַיְ֌הו֌ד֎ים בְ֌כ֞ל-אֹיְבֵיהֶם, מַכַ֌ת-חֶךֶב וְהֶךֶג וְאַבְד֞ן; וַיַ֌עֲשׂו֌ בְשֹׂנְאֵיהֶם, כ֎֌ךְ׊וֹנ֞ם. ו ו֌בְשׁו֌שַׁן הַב֎֌יך֞ה, ה֞ךְגו֌ הַיְ֌הו֌ד֎ים וְאַבֵ֌ד–חֲמֵשׁ מֵאוֹת א֎ישׁ. ז וְאֵת ׀ַ֌ךְשַׁנְד֞֌ת֞א וְאֵת דַ֌לְ׀וֹן, וְאֵת אַסְ׀֞֌ת֞א. וְאֵת ׀֌וֹך֞ת֞א וְאֵת
אֲדַלְי֞א, {ס} וְאֵת {ך}
אֲך֎יד֞ת֞א. {ס} ט וְאֵת {ך}
׀ַ֌ךְמַשְׁת֞֌א {ס} וְאֵת {ך}
אֲך֎יסַי, {ס} וְאֵת {ך}
אֲך֎ידַי {ס} וְאֵת {ך}
וַיְז֞ת֞א. {ס} י עֲשֶׂךֶת {ך}
בְ֌נֵי ה־מ־ן בֶ֌ן-הַמְ֌ד֞ת֞א, ׊ֹךֵך הַיְ֌הו֌ד֎ים–ה֞ך֞גו֌; ו֌בַב֎֌ז֞֌ה–לֹא שׁ֞לְחו֌, אֶת-י־ד־ם. יא בַ֌י֌וֹם הַהו֌א, ב֞֌א מ֎סְ׀ַ֌ך הַהֲךו֌ג֎ים בְ֌שׁו֌שַׁן הַב֎֌יך֞ה–ל֎׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ. יב וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ לְאֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה, בְ֌שׁו֌שַׁן הַב֎֌יך֞ה ה֞ךְגו֌ הַיְ֌הו֌ד֎ים וְאַבֵ֌ד חֲמֵשׁ מֵאוֹת א֎ישׁ וְאֵת עֲשֶׂךֶת בְ֌נֵי-ה־מ־ן–ב֎֌שְׁא֞ך מְד֎ינוֹת הַמֶ֌לֶךְ, מֶה ע֞שׂו֌; ו֌מַה-שְ֌ׁאֵל֞תֵךְ וְי֎נ֞֌תֵן ל־ךְ, ו֌מַה-בַ֌ק֞֌שׁ֞תֵךְ עוֹד וְתֵע֞שׂ. יג וַתֹ֌אמֶך אֶסְתֵ֌ך, א֎ם-עַל-הַמֶ֌לֶךְ טוֹב–י֎נ֞֌תֵן גַ֌ם-מ־ח־׹ לַיְ֌הו֌ד֎ים אֲשֶׁך בְ֌שׁו֌שׁ֞ן, לַעֲשׂוֹת כְ֌ד֞ת הַי֌וֹם; וְאֵת עֲשֶׂךֶת בְ֌נֵי-ה־מ־ן, י֎תְלו֌ עַל-×”Öž×¢Öµ×¥. יד וַיֹ֌אמֶך הַמֶ֌לֶךְ לְהֵע֞שׂוֹת כֵ֌ן, וַת֎֌נ֞֌תֵן ד֞֌ת בְ֌שׁו֌שׁ֞ן; וְאֵת עֲשֶׂךֶת בְ֌נֵי-ה־מ־ן, ת֞֌לו֌. טו וַי֎֌ק֞֌הֲלו֌ היהודיים (הַיְ֌הו֌ד֎ים) אֲשֶׁך-בְ֌שׁו֌שׁ֞ן, גַ֌ם בְ֌יוֹם אַךְב֞֌ע֞ה ע֞שׂ֞ך לְחֹדֶשׁ אֲד֞ך, וַיַ֌הַךְגו֌ בְשׁו֌שׁ֞ן, שְׁלֹשׁ מֵאוֹת א֎ישׁ; ו֌בַב֎֌ז֞֌ה–לֹא שׁ֞לְחו֌, אֶת-י־ד־ם. טז ו֌שְׁא֞ך הַיְ֌הו֌ד֎ים אֲשֶׁך ב֎֌מְד֎ינוֹת הַמֶ֌לֶךְ נ֎קְהֲלו֌ וְע֞מֹד עַל-נַ׀ְשׁ֞ם, וְנוֹחַ מֵאֹיְבֵיהֶם, וְה֞ךוֹג בְ֌שֹׂנְאֵיהֶם, חֲמ֎ש֞֌ׁה וְש֎ׁבְע֎ים א֞לֶף; ו֌בַב֎֌ז֞֌ה–לֹא שׁ֞לְחו֌, אֶת-י־ד־ם. יז בְ֌יוֹם-שְׁלוֹשׁ֞ה ע֞שׂ֞ך, לְחֹדֶשׁ אֲד֞ך; וְנוֹחַ, בְ֌אַךְב֞֌ע֞ה ע֞שׂ֞ך ב֌וֹ, וְע֞שֹׂה אֹתוֹ, יוֹם מ֎שְׁתֶ֌ה וְש֎ׂמְח֞ה. יח והיהודיים (וְהַיְ֌הו֌ד֎ים) אֲשֶׁך-בְ֌שׁו֌שׁ֞ן, נ֎קְהֲלו֌ ב֎֌שְׁלוֹשׁ֞ה ע֞שׂ֞ך ב֌וֹ, ו֌בְאַךְב֞֌ע֞ה ע֞שׂ֞ך, ב֌וֹ; וְנוֹחַ, בַ֌חֲמ֎ש֞֌ׁה ע֞שׂ֞ך ב֌וֹ, וְע֞שֹׂה אֹתוֹ, יוֹם מ֎שְׁתֶ֌ה וְש֎ׂמְח֞ה. יט עַל-כֵ֌ן הַיְ֌הו֌ד֎ים ה׀ךוזים (הַ׀ְ֌ך֞ז֎ים), הַיֹ֌שְׁב֎ים בְ֌ע֞ךֵי הַ׀ְ֌ך֞זוֹת–עֹש֎ׂים אֵת יוֹם אַךְב֞֌ע֞ה ע֞שׂ֞ך לְחֹדֶשׁ אֲד֞ך, ש֎ׂמְח֞ה ו֌מ֎שְׁתֶ֌ה וְיוֹם טוֹב; ו֌מ֎שְׁלֹחַ מ֞נוֹת, א֎ישׁ לְךֵעֵהו֌. כ וַי֎֌כְתֹ֌ב מ֞ךְדֳ֌כַי, אֶת-הַדְ֌ב֞ך֎ים ה֞אֵלֶ֌ה; וַי֎֌שְׁלַח סְ׀֞ך֎ים אֶל-כ֞֌ל-הַיְ֌הו֌ד֎ים, אֲשֶׁך בְ֌כ֞ל-מְד֎ינוֹת הַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ–הַקְ֌ךוֹב֎ים, וְה֞ךְחוֹק֎ים. כא לְקַיֵ֌ם, עֲלֵיהֶם–ל֎הְיוֹת עֹש֎ׂים אֵת יוֹם אַךְב֞֌ע֞ה ע֞שׂ֞ך לְחֹדֶשׁ אֲד֞ך, וְאֵת יוֹם-חֲמ֎ש֞֌ׁה ע֞שׂ֞ך ב֌וֹ: בְ֌כ֞ל-שׁ֞נ֞ה, וְשׁ֞נ֞ה. כב כַ֌י֞֌מ֎ים, אֲשֶׁך-נ֞חו֌ ב֞הֶם הַיְ֌הו֌ד֎ים מֵאֹיְבֵיהֶם, וְהַחֹדֶשׁ אֲשֶׁך נֶהְ׀ַ֌ךְ ל֞הֶם מ֎י֞֌גוֹן לְש֎ׂמְח֞ה, ו֌מֵאֵבֶל לְיוֹם טוֹב; לַעֲשׂוֹת אוֹת֞ם, יְמֵי מ֎שְׁתֶ֌ה וְש֎ׂמְח֞ה, ו֌מ֎שְׁלֹחַ מ֞נוֹת א֎ישׁ לְךֵעֵהו֌, ו֌מַת֞֌נוֹת ל֞אֶבְיֹנ֎ים. כג וְק֎בֵ֌ל, הַיְ֌הו֌ד֎ים, אֵת אֲשֶׁך-הֵחֵל֌ו֌, לַעֲשׂוֹת; וְאֵת אֲשֶׁך-כ֞֌תַב מ֞ךְדֳ֌כַי, אֲלֵיהֶם. כד כ֎֌י ה־מ־ן בֶ֌ן-הַמְ֌ד֞ת֞א ה֞אֲג֞ג֎י, ׊ֹךֵך כ֞֌ל-הַיְ֌הו֌ד֎ים–ח֞שַׁב עַל-הַיְ֌הו֌ד֎ים, לְאַבְ֌ד֞ם; וְה֎׀֎֌ל ׀֌ו֌ך הו֌א הַג֌וֹך֞ל, לְהֻמ֞֌ם ו֌לְאַבְ֌ד֞ם. כה ו֌בְבֹא֞ה֌, ל֎׀ְנֵי הַמֶ֌לֶךְ, א֞מַך ע֎ם-הַסֵ֌׀ֶך, י֞שׁו֌ב מַחֲשַׁבְת֌וֹ ה֞ך֞ע֞ה אֲשֶׁך-ח֞שַׁב עַל-הַיְ֌הו֌ד֎ים עַל-ךֹאשׁוֹ; וְת֞לו֌ אֹתוֹ וְאֶת-ב֞֌נ֞יו, עַל-×”Öž×¢Öµ×¥. כו עַל-כֵ֌ן ק֞ךְאו֌ לַי֞֌מ֎ים ה֞אֵלֶ֌ה ׀ו֌ך֎ים, עַל-שֵׁם הַ׀֌ו֌ך–עַל-כֵ֌ן, עַל-כ֞֌ל-ד֎֌בְךֵי ה֞א֎גֶ֌ךֶת הַזֹ֌את; ו֌מ֞ה-ך֞או֌ עַל-כ֞֌כ֞ה, ו֌מ֞ה ה֎ג֎֌יעַ אֲלֵיהֶם. כז ק֎יְ֌מו֌ וקבל (וְק֎בְ֌לו֌) הַיְ֌הו֌ד֎ים עֲלֵיהֶם וְעַל-זַךְע֞ם וְעַל כ֞֌ל-הַנ֎֌לְו֎ים עֲלֵיהֶם, וְלֹא יַעֲבוֹך–ל֎הְיוֹת עֹש֎ׂים אֵת שְׁנֵי הַי֞֌מ֎ים ה֞אֵלֶ֌ה, כ֎֌כְת֞ב֞ם וְכ֎זְמַנ֞֌ם: בְ֌כ֞ל-שׁ֞נ֞ה, וְשׁ֞נ֞ה. כח וְהַי֞֌מ֎ים ה֞אֵלֶ֌ה נ֎זְכ֞֌ך֎ים וְנַעֲש֎ׂים בְ֌כ֞ל-ד֌וֹך ו֞דוֹך, מ֎שְׁ׀֞֌ח֞ה ו֌מ֎שְׁ׀֞֌ח֞ה, מְד֮ינ־ה ו֌מְד֎ינ֞ה, וְע֎יך ו֞ע֎יך; ו֎ימֵי הַ׀֌ו֌ך֎ים ה֞אֵלֶ֌ה, לֹא יַעַבְךו֌ מ֎ת֌וֹךְ הַיְ֌הו֌ד֎ים, וְז֮כְ׹־ם, לֹא-י֞סו֌ף מ֎זַ֌ךְע֞ם. {ס}

כט וַת֎֌כְתֹ֌ב אֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה בַת-אֲב֎יחַי֎ל, ו֌מ֞ךְדֳ֌כַי הַיְ֌הו֌ד֎י–אֶת-כ֞֌ל-תֹ֌קֶף: לְקַיֵ֌ם, אֵת א֎גֶ֌ךֶת הַ׀ֻ֌ך֎ים הַזֹ֌את–הַשֵ֌ׁנ֎ית. ל וַי֎֌שְׁלַח סְ׀֞ך֎ים אֶל-כ֞֌ל-הַיְ֌הו֌ד֎ים, אֶל-שֶׁבַע וְעֶשְׂך֎ים ו֌מֵא֞ה מְד֮ינ־ה–מַלְכו֌ת, אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ: ד֎֌בְךֵי שׁ֞לוֹם, וֶאֱמֶת. לא לְקַיֵ֌ם אֶת-יְמֵי הַ׀ֻ֌ך֎ים ה֞אֵלֶ֌ה ב֎֌זְמַנֵ֌יהֶם, כַ֌אֲשֶׁך ק֎יַ֌ם עֲלֵיהֶם מ֞ךְדֳ֌כַי הַיְ֌הו֌ד֎י וְאֶסְתֵ֌ך הַמַ֌לְכ֞֌ה, וְכַאֲשֶׁך ק֎יְ֌מו֌ עַל-נַ׀ְשׁ֞ם, וְעַל-זַךְע֞ם: ד֎֌בְךֵי הַ׊֌וֹמוֹת, וְזַעֲק֞ת֞ם. לב ו֌מַאֲמַך אֶסְתֵ֌ך–ק֎יַ֌ם, ד֎֌בְךֵי הַ׀ֻ֌ך֎ים ה֞אֵלֶ֌ה; וְנ֎כְת֞֌ב, בַ֌סֵ֌׀ֶך.

מגילת אסתך ׀ךק י
א וַי֞֌שֶׂם הַמֶ֌לֶךְ אחשךש (אֲחַשְׁוֵךֹשׁ) מַס עַל-ה֞א֞ךֶץ, וְא֎יֵ֌י הַי֞֌ם. ב וְכ־ל-מַעֲשֵׂה ת֞קְ׀֌וֹ, ו֌גְבו֌ך֞תוֹ, ו֌׀֞ך֞שַׁת גְ֌דֻלַ֌ת מ֞ךְדֳ֌כַי, אֲשֶׁך ג֎֌דְ֌לוֹ הַמֶ֌לֶךְ–הֲלוֹא-הֵם כְ֌תו֌ב֎ים, עַל-סֵ׀ֶך ד֎֌בְךֵי הַי֞֌מ֎ים, לְמַלְכֵי, מ֞דַי ו֌׀֞ך֞ס. ג כ֎֌י מ֞ךְדֳ֌כַי הַיְ֌הו֌ד֎י, מ֎שְׁנֶה לַמֶ֌לֶךְ אֲחַשְׁוֵךוֹשׁ, וְג֞דוֹל לַיְ֌הו֌ד֎ים, וְך֞׊ו֌י לְךֹב אֶח֞יו–דֹ֌ךֵשׁ טוֹב לְעַמ֌וֹ, וְדֹבֵך שׁ֞לוֹם לְכ־ל-זַךְעוֹ.

סדךת א׹ון הקודש

"א׹ון הקודש”
היא סדךת ךשת דוקומנטךית שי׊ךה הבמאית וחבךת הקהילה מו׹ן נקך, על להט”בים דתיים שתעלה בתאגיד השידוך השיבו׹י “כאן”. כל ׀ךק מתמקד בדמות, זוג או מש׀חה בשלב אח׹ בחיים. הקךנת הסדךה מביאה תיעוד אינטימי של אנשים המתמודדים עם המ׀גש בין נטיה מינית וזהות מגדךית ובין אמונה ואו׹ח חיים דתי, ד׹ך ךגעים משמעותיים וטקסים דתיים, מש׀חתיים וזוגיים.

קךא עוד »

עֵת לַחֲשׁוֹת וְעֵת לְדַבֵ֌ך

עֵת לַחֲשׁוֹת וְעֵת לְדַבֵ֌ך, ואיננו מסוגלים עוד לחשות. מחזיקנא טיבותא ל׹ב בני לאו שנענה לדב׹י ה׹ב יובל שךלו וכתב ה׊עה לחיי מש׀חה להט"ב בקהילה הדתית (קישוך בתגובה הךאשונה), ונגע בנקודות ךבות ומגוונות. אח׹י שהנושא ׊ף מול תלמידים שלי, באתי להגיב לחלק מדב׹יו, ולהשלים בחלק ממה שנךאה בעיני. אשמח לתגובות.

קךא עוד »

מַה טֹ֌בו֌ אֹה֞לֶיך֞ יַעֲקֹב מ֎שְׁכְ֌נֹתֶיך֞ י֎שְׂך֞אֵל

א"מ;ל"ק: תלמידי ישיבות נדךשו לחלוק מגו׹ים עם חייל בעל ה׹כב כ׹ומוזומלי שונה משלהם, באו׀ן שאין בו שום בעיה הלכתית. וייאנחו החיילים מן הט׹לול ה׀ךוגךסיבי, ותעל שוועתם אליי, והנה באתי בדב׹ים האלה.

קךא עוד »

מאז שאני זוכ׹ את ע׊מי, היה לי יותך נוח לכתוב ביד שמאלᅩ

מאז שאני זוכ׹ את ע׊מי, היה לי יותך נוח לכתוב ביד שמאל. זה אף ׀עם לא היה עניין גדול מבחינתי, ׀שוט בגיל מסוים הבנתי שקוךאים לזה להיות שמאלי, ושךוב בני האדם משתמשים ביד ימין.

קךא עוד »

אז כן – אני הומו, ה׀תעה!

אז כן – אני הומו, ה׀תעה!
ולא – לא מדוב׹ במתיחת 1 בא׀ךיל סו׀ך מאוחךת ואין לי חוש הומו׹ כזה גךוע.

קךא עוד »

"חבל שלא ה׊לחת להתאבד."

"חבל שלא ה׊לחת להתאבד."
אלו המילים האחךונות שאבא שלי אמך לי מאז שי׊אתי ב׀ניו מהא׹ון בתוך טךנסית. את אותו הלילה לא העבךתי בבית.

קךא עוד »

שת׀ו את המאמ׹

כתיבת תגובה

האימייל לא יושג באתך.