Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

תקנון העמותה

אודות התקנון

"חברותא – הומואים דתיים" הינה עמותה רשומה (ע"ר 580533305) המייצגת גוף קהילתי בעל וועד נבחר. הגוף מתנהל בצורה שקופה ובהתאם לתקנון שאושר על ידי רשם העמותות. אנו מביאים בפניכם את תקנון העמותה.

היסטורית שינויים

  • בעת הקמתה התנהלה העמותה על פי תקנון מצוי.
  • באסיפה הכללית של העמותה ביום שלישי, ל' כסלו תשע"א , 7 דצמבר 2010 אושר התקנון המובא להלן.
  • בהתאם לבקשת רשם העמותות, הוכנסו שינוים בסעיף ארבע בתקנון ונמחק סעיף 16 (ישן) – שינויים אלו אושרו באסיפה הכללית הפומבית של העמותה ביום חמישי כ"ג אלול תשע"א 22 ספטמבר 2011.

שימו לב: התקנון המובא להלן הוא התקנון העדכני לאחר השינויים.

תקנון עמותת "חברותא – הומואים דתיים"

סימן א': חברות

1. קבלת חברים

(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה "חברותא – הומואים דתיים". מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד; סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב בפני האסיפה הכללית הקרובה, במכתב מנומק, ובלבד ששלח את מכתבו בדואר רשום למען העמותה או מסרו בידי חבר וועד, עד 30 יום לפני האסיפה.

2. זכויות וחובות של חבר

(א) חבר העמותה אשר חלפו לפחות 30 יום מיום הצטרפותו לעמותה, ושילם את דמי החבר השנתיים, זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור לוועד ו/או לוועדת הביקורת. הוועד רשאי להציע לאסיפה הכללית לקבוע תאריך הקרוב עד שלושה ימים קודם למועד האסיפה, כתאריך אשר כל מי שהצטרף לעמותה עד אליו רשאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה, ולבחור לוועד ולוועדת הביקורת.

(ב) חבר העמותה אשר חלפו לפחות 180 יום מיום הצטרפותו לעמותה זכאי להיבחר לוועד או לוועדת הביקורת. הוועד רשאי להתיר לאדם שחלפו פחות מ 180 יום מיום הצטרפותו לעמותה, להגיש את מועמדותו ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת, ובלבד שחלפו שלושה ימים מיום הצטרפותו ועד לאסיפה הכללית שבה ייערכו הבחירות לוועד ו/או לוועדת הביקורת.

(ג) הוועד יקבע דמי חבר שנתיים שתשלומם יהיה חובה על החברים. רשאי הוועד לתת הנחה בדמי החבר לחברי עמותה על פי קריטריונים שיפורסמו, ו/או בהחלטת וועד פרטנית ביחס לחבר מסויים, לאחר שהחבר הגיש בקשה מנומקת בכתב.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

3. פקיעת חברות

(א) החברות בעמותה פוקעת –

(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש;

(3) באי-תשלום דמי החבר השנתיים, כפי שייקבעו מעת לעת; ואולם, לא תפקע חברותו של חבר העמותה מטעם זה בטרם יחלפו 30 ימים מיום שתישלח לו הודעה בדבר המועד לחידוש החברות ותשלום דמי החבר, וניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בעניין.

(4) בהוצאתו מן העמותה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר תינתן לו בכתב בידו או תישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או אל כתובת הדואר האלקטרוני שימסור החבר עם הצטרפותו לעמותה. הודעה קצרה (סמס) למספרו הסלולרי של החבר או בפייסבוק תבוא בנוסף להזמנה רגילה ולא במקומה. הודעה באמצעי קשר אחרים מהאמורים לעיל תהיה מספקת ובלבד שהחבר אישר בכתב, את אותו אמצעי קשר כמקובל עליו; לפי הודעת החבר בכתב תשנה העמותה את פרטי הקשר עמו הרשומים בפנקס החברים.

 

סימן ב': האסיפה הכללית

5. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.

6. הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות וועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת.

8. מנין

(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית בשעה ולאותו מקום, ללא צורך בהזמנה נוספת. באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

9. יושב ראש ומזכיר

אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

10. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

11. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

 

סימן ג': הוועד

12. מספר החברים

הוועד יִמְנה חמישה חברים. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי עד לבחירות הרגילות הבאות שיתקיימו לוועד העמותה, מספר חברי הוועד יפחת מחמישה חברים ובלבד שמספר חברי הוועד לא יפחת משלושה חברים.

13. התמודדות בבחירות: כשירות ובחירה

(א) חבר עמותה רשאי להתמודד לוועד, ובלבד שהצטרף לעמותה לפני מועד הבחירות, בהתאם להוראות סעיף 2(ב).

(ב) חבר הוועד היוצא רשאי להתמודד לוועד החדש.

(ג) לחברי הוועד ייבחרו מספר המועמדים, כאמור בסעיף 12 לעיל, אשר זכו במספר הקולות הגבוה ביותר של חברי האסיפה הכללית, ובלבד שזכו לפחות ב- 20% מקולות חברי האסיפה הכללית שהצביעו בבחירות לוועד.

14. תקופת הכהונה

(א) בחירות רגילות לוועד העמותה יתקיימו באסיפה כללית של העמותה, אחת לשנה ולכל המאוחר חמישה עשר חודשים ממועד הבחירות שקדמו להם.

(ב) הוועד יכהן מהיבחרו בבחירות רגילות באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר וועד חדש בבחירות רגילות;

(ג) בחירות השלמה:

(1) פחת מניין החברים הנבחרים בוועד משלושה, כאמור בסעיף 16(ה) , ייערכו בחירות השלמה. בבחירות אלה, תבחר האסיפה חברי וועד שישלימו את מספר חברי הוועד כאמור בסעיף 12 לעיל.

(2) התקיימו בחירות השלמה, תפקע בהן חברותם של חברי וועד מצורפים (חבר וועד מצורף כמוגדר בסעיף 16(ב)) , אך הם יוכלו להציג מועמדותם לוועד.

(3) חברי הוועד שנבחרו לכהונה בבחירות הרגילות האחרונות, או בחירות השלמה אחרות שהיו מאז, יישארו בכהונתם.

(4) בבחירות הרגילות הבאות, שיתקיימו בהתאם להוראות סעיף (א), יועמדו לבחירה כלל חברי הוועד.

(ד) חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

(ה) הוועד ימשיך בכהונתו עד לקיום בחירות חדשות כמפורט בסעיף זה. עד לקיום הבחירות כאמור יוסיף ויכהן הוועד, במלוא סמכויותיו, גם אם מספר חבריו (לרבות חברים מצורפים ו/או נבחרים כמפורט בסעיף 16 להלן) שונה מהקבוע בפרק זה.

15. השלמת הוועד

חבר וועד שנבצר ממנו זמנית למלא תפקידיו, רשאים הנותרים למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו, ובלבד שהיעדרותו לא תעלה על 90 יום. לממלא המקום, במשך תקופת כהונתו הזמנית, יהיו מלוא הסמכויות של חבר וועד מן המניין.

16. ישיבות הוועד

(א) הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

(ב) מבלי לגרוע מכל סמכות שיש לוועד להסדיר את דרך התנהלותו, רשאי הוועד, ברוב של שני שליש מחברי הוועד, לקבל החלטה המאפשרת קיום ישיבות ו/או קבלת החלטות באמצעי תקשורת שימצא כראוי, באופן גורף או בנסיבות מוגדרות, ובלבד שלכל חבריי הועד יש גישה לאמצעי התקשורת. החלטה שכזו תהיה בתוקף עד לשינוי בהרכב הוועד. ההחלטה ניתנת לביטול ברוב רגיל.

17. החלטות

החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; מבלי לצמצם את האמור בסעיף הקודם לגבי קבלת החלטות באמצעי תקשורת, החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.

18. פרוטוקול

הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

19. זכות הייצוג

הוועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או מבעלי התפקידים בה, שחתימתם יחד, בצירוף חותמת העמותה, תחייב את העמותה. מורשי החתימה לא יהיו בדרגת קירבה ראשונה ביניהם, ואינם יכולים להיות קרובי משפחה מקירבה ראשונה.

 

סימן ד': וועדת הביקורת

20. תחולת הוראות

(א) וועדת הביקורת תמנה שני חברים או יותר לפי החלטת האסיפה הכללית.

(ב) הוראות תקנות 12 עד 19 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על וועדת הביקורת.

(ג) העמותה תשאף להתנהל על פי כללי ניהול תקין של עמותות כפי שיפורסמו מעת לעת על ידי רשות התאגידים. באחריותה של וועדת הביקורת להתריע על חריגה מכללים אלו.

 

סימן ה': סניפים

21. הקמת סניפים וארגונם

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

 

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

22. העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו אלו לידי מוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה.