Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

מיסוד זוגיות חד-מינית, זוגיות גאה | דָּרְשֵׁנִי

בעולם ההלכה והדת, ישנה חשיבות רבה להסדרת הזוגיות בתוך מערכת מסודרת של נישואין.

במפגש "דרשני" האחרון ישבנו עם אוהד ללמוד על החיוב הפוטנציאלי של מיסוד זוגיות חד-מינית, זוגיות גאה. בעולם ההלכה והדת, ישנה חשיבות רבה להסדרת הזוגיות בתוך מערכת מסודרת של נישואין. לא מדובר רק על שאלת ההיתר של הזוגיות אלא על ההבנה העמוקה שהזוגיות, בכל צורתה, שואפת להיות חלק ממערכת שיטתית ומסודרת. עבור להט"בים דתיים, החשיבות של נישואין טמונה ברצון לחיות חיים מסודרים ולבנות משפחה במסגרת הלכתית המוכרת ומכובדת.

כדי לענות על השאלה מהי המוטיבציה של זוג גברים או זוג נשים להתחתן, למדנו על דרכים שונות שפירשו הראשונים את הסיפור בבראשית ו"לא טוב היות האדם לבדו", ואיך דברים אלו קושרים גם להבנת מהות הכתובה. רש"י טוען כי "לא טוב היות האדם לבדו" לא קשור בכלל לזוגיות ורומנטיקה, וגם האמירה "ודבק באשתו והיו לבשר אחד" זה נטו הבאת ילדים, מכאן שלשיטתו מצב הטבע דורש תיקון, לנכרים וישראל כאחד, בדמות כתובה הקושרת בין בני הזוג. לעומת רש״י מדגיש הרמב"ן דווקא את האלמנט הרומנטי בבריאה ואת ״היו לבשר אחד״ כחזרה למצב הקדום של האדם הדו-פרצופי. מחלוקת זו מתבטאת גם בהבנה השונה של הכתובה: עבור רש"י הכתובה היא הסדרה מדאורייתא של מצב הטבע והתקדשות על ידי פרישה מנשים אחרות, בעוד שהרמב"ן, שלשיטתו זוגיות היא מצב טבעי, רואה בכתובה תיקון של חכמים בבחינת ״התקדש במותר לך״ – התקדשות ויצירת גבולות חיוביים.

עם ההבנות הללו נוכל להבין אחרת את הגמרא, "עולא אמר אלו שלשים מצות שקבלו עליהם בני נח ואין מקיימין אלא שלשה אחת שאין כותבין כתובה לזכרים…" (חולין צב:). כמו שרש״י מדגיש על האתר, יש לראות זאת לא כאמירה ערכית נגד זוגיות חד-מינית אלא כהצהרה בדבר חשיבותה של הכתובה גם לגויי הארץ. לכן, אם נכתבת כתובה מתוך הבנה ומחויבות, ייתכן שלא רק שהדבר מותר – הוא אף מצווה. הבנה זו מחזקת את התפיסה של הטור בדבר החשיבות של הקמת בית משותף ומסודר, ואולי כך יש להבין את האמרה: "זכו שכינה ביניהם", שהקמת בית נאמן היא בבחינת השראת שכינה שנאמר: "אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו" (מלאכי ג:טז) – אז נדברו – הרי את מקודשת; איש אל רעהו – בני הזוג; ויקשב ה׳ וישמע – השראת שכינה; ויכתב ספר זכרון – זאת הכתובה.

קוויריות במחשכים

הרכבת גולשת לתחנה ואני עולה, ושוב תפילה קטנה שאלוהים יעזור לי עם הנוער הירושלמי הקט הזה שלא חטא כי לא ראה קוויריות או שלא חטא שהסתובב ביום חמישי אחד במרכז העיר ונתקל בי. שאלוהים יעזור.

קרא עוד »

לא ניתנו תעניות לישראל כדי שנזכור בהן הצרות ונקונן על דם ישראל הנשפך כמים

והואיל וכבר פשט המנהג ואין בו איסור רק שטות, ויש בו רמז, לפיכך אני אומר שאם התפלל עם הציבור בתענית והרבו בזכרון הצרות – אל יפרוש מהן. אבל לכתחילה לא יתפלל עם מי שזוכרין הצרות ולא עושין תשובה.

קרא עוד »

שתפו את המאמר