השתתפות של חברותא במחקרים

חברותא במשך שנים משתתפת במחקרים אקדמיים פורצי דרך החוקרים את קהילתנו.

לצורך סיוע בפרסום שאלון / סקר / ראיון אישי עם נשאלים דרך הכלים הקהילתיים שלרשותנו (קבוצות חברתיות, פעילות ארצית, דיגיטל ארגוני) יש לעמוד בתנאי הסף ולמלא את הטופס בתחתית העמוד.

במידה והינך מעוניין להציע שיתוף פעולה במחקר אקדמיי יש לעמוד בתנאי הסף הבאים:

  1. הצעות המחקר ודוח המחקר ייכתבו בשפה העברית, על בסיס הכללים האקדמיים.
  2. אל מסמך הצעה לשת"פ עם חברותא יצורפו מצגת מנהלים, תקציר מנהלים, המלצות וכיווני פעולה על סמך המידע שנאסף, ונספחים כגון: חומרי רקע שנאספו לטובת המחקר, ראיונות שנעשו לשם איסוף הנתונים ובמהלך המחקר, נתוני הגלם של המחקר, ונתונים נוספים ככל שקיימים.
  3. ביצוע המחקר יהיה על ידי מוסד או החוקר המציע, אך בשיתוף פעולה עם ארגון חברותא . שיתוף הפעולה יהיה מתחילת המחקר ועד סופו. כלומר משלב בניית כלי המחקר, ועד התייחסות מקצועית לניתוח הנתונים, תוצאות המחקר, המלצות ,פרסום, וכו.
  • פרסום תוצרי המחקר לרבות פרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים ו/או הצגת הממצאים בפורומים מקצועיים וכדומה, יהיו בצורה משותפת של מוסד המחקר וארגון חברותא תוך ציון שמות החוקרים השותפים למחקר ושם ארגון חברותא ובנוסח שיתואם מראש על ידי הצדדים.
  • בעלות הצדדים (קרי, חברותא והמוסד החוקר) בכל זכות מזכויות הקניין בקשר למחקר מעניינו של המחקר, בכללן, כל נתוני העבודה ותוצאותיה, כולל הנתונים הגולמיים וכל עיבוד כלשהו אשר ייעשה בהם, לרבות זכות יוצרים, זכות המצאה או זכות אחרת, אם תיווצרנה כאלו אגב ביצוע המחקר נשוא זה, – תיקבע בהתאם להוראות הדין והתכ"ם הנוגעות לענייו זה.
  • מוסד המחקר מתחייב שלא לפרסם, וכן שלא להרשות לעובדיו או לחוקריו או למי מטעמו לפרסם, כל דבר שקשור למחקר, לרבות תוצאותיו, תוצרי הביניים של המחקר או כל מידע הנובע מהפעילות המחקרית, אלא לאחר שניתן אישור בכתב ממטה חברותא.
  • חברותא שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את הדו"חות הסופיים בפרסומים של הארגון, זאת כאמור תוך ציון שם המוסד כשותף לביצוע המחקר.
  1. מבלי לגרוע מהוראות הסכם כולל למחקרים, אם ייגרמו לחברותא, אגב ביצוע ההסכם, הוצאות כלשהן -בין בקשר לתביעה שתוגש נגד חברותא ע"י צד שלישי, בין בנוגע למעשים או מחדלים של המוסד או החוקר או של עובדיו או של הפועלים מטעמו, המוסד ישפה את חברותא בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה לו (כולל שכר טרחת עורך דין),
  2. למען הסר ספק, מובהר כי המוסד המחקרי לא יהיה אחראי כלפי חברותא ולא ישפה את חברותא בכל מקרה בו התביעה, הנזק או ההוצאה כאמור יגרמו לחברותא כתוצאה משימוש ברישיון השימוש אשר ניתן לו על פי הסכם זה, או כתוצאה מיישום תוצאות המחקר בכל דרך, לרבות בידי צד שלישי.