Search
My WordPress Page קו הקשב פתוח עכשיו
Search

הרב אלון, בידיך לעשות היסטוריה!

פעילותו של הרב אלון וההערכה הבלתי-מסויגת שרוחשים לו חוגים רחבים בציבור - פותחים בפניו אפשרות לעשות היסטוריה בכל מה שקשור ליחס החברה להומוסקסואלים. איתן קורא לרב אלון להודות במיוחס לו, ובכך להוכיח לעולם שמשיכה הומוסקסואלית אינה בחירה, שאפשר להיות הומו ודתי, ושאדם החי (מבחירה או מאונס) באורח חיים שאינו מתאים לו, יחפש פורקן

Free from sxc.huהבה נניח, לצורך הדיון, את ההנחה הסבירה הזאת:

טענת "תקנה" כי הרב מוטי אלון קיים קשר מיני עם גברים נכונה, ובמשך השנים הרב אלון לא הצליח להתגבר עליה. אם כן, אטען כי נפלה בידיו של בעל מעמד כה בכיר כמו הרב מוטי אלון הזדמנות גדולה להפוך את הקערה על פיה ולעשות לא פחות מהיסטוריה.

מהנחתנו נובע כי מוטי אלון מודע היטב למשיכתו לגברים. הוא גם יודע שאין זו בחירה שבחר, שהרי ניסה בכל מאודו להתגבר עליה. חייו המשותפים עם אישה לא החזירו אותו ל"מוטב". נהפוך הוא, ההסתרה אנסה אותו לחפש פורקן בדרכים, שגם אם אינן פליליות, הן נוגדות את סולם הערכים שלו עצמו. התבטאויותיו הקשות כלפי הומוסקסואלים מלמדות על גודל הדיסוננס והמצוקה בהם היה שרוי. כמו רבים מאתנו, רצה מוטי אלון להתנער מנטייתו בכל דרך.

החברה והתקופה שבה התעצב אלון לא הותירו לו ברֵרות. יציאה מהארון לא עמדה כלל על הפרק, והייתה מונעת ממנו להגיע להישגים ולזכויות שכה רבות דובר בהם מאז התפוצצות הפרשה. ואולם מעמד זה שהקנתה לו פעילותו וההערכה הבלתי-מסויגת שרוחשים לו חוגים רחבים בציבור פותחים בפניו אפשרות לעשות היסטוריה בכל מה שקשור ליחס החברה להומוסקסואלים.

ובכן, הצעתי לרב אלון היא ההצעה הזאת:

הודה. תודה בכל עובדה נכונה. הצג את עצמך כהוכחה מוחלטת לכך שמשיכה הומוסקסואלית אינה בחירה. לכך שאדם החי (מבחירה או מאונס) באורח חיים שאינו מתאים לו, יחפש פורקן. לכך שאין סתירה אמתית בין להיות הומו לבין להיות דתי, ישראלי, ציוני, מחנך גדול, רב או צדיק. לכך שהתפיסה החברתית המוקיעה הומוסקסואליות היא חוסר צדק נוראי, מנוגדת לערכי היהדות הבסיסיים, ומובילה אנשים, בעל כורחם, לעיוותים, עוולות והעמדת פנים. הסבר לעולם את ההכחשה, את הקושי שבקבלה העצמית, ואת האונס לחפש פורקן. שכנע שלא הייתה לך ברירה. וכך, לא רק שיסולח לך, אלא שתזכה להניח יסודות לחברה טובה וצודקת יותר.

הפרשה נחשפת כאשר לבבות רבים מוכשרים לקבל מהלך כזה, ונראה שהרב אלון הוא מסוג האנשים שיכולים לגייס את האומץ והגבורה לבצע אותו. בידיו של הרב אלון אפשרות היסטורית להשתמש במעמדו כדי לנפץ דעות קדומות על הומוסקסואלים ולהוביל קבלה שלהם, ע"י החברה וע"י עצמם. לדידי יש בידו של הרב אלון הזדמנות לעורר תהליך של עשיית צדק עם המונים, חילונים ודתיים, בדורנו ואולי אף בדורות הבאים.

האם יחמיץ הזדמנות כזו?

אלוהים לא נמצא במקום שיש בו שנאה

הייתי צריך לבחור בין לקבל את הבן שלי ולאהוב אותו, לבין להתנכר לו. לזרוק אותו בגלל מי? בגלל אלוהים? אלוהים לא נמצא במקום שיש בו שנאה״.

קרא עוד »

לא ניתנו תעניות לישראל כדי שנזכור בהן הצרות ונקונן על דם ישראל הנשפך כמים

והואיל וכבר פשט המנהג ואין בו איסור רק שטות, ויש בו רמז, לפיכך אני אומר שאם התפלל עם הציבור בתענית והרבו בזכרון הצרות – אל יפרוש מהן. אבל לכתחילה לא יתפלל עם מי שזוכרין הצרות ולא עושין תשובה.

קרא עוד »

שתפו את המאמר