בעלי תפקידים

חברי ועד:

אביחי אברבנל​

יו"ר

28, קריית אונו

שי ברמסון

סיו"ר ודובר

32, קדימה

יהונתן רוסן ממן​

גזבר ומזכיר הוועד

29, אלון שבות

יהונתן ה.

חבר וועד

אייל ליברמן

חבר ועד

42, ברלין

חברי ועד:

אביחי אברבנל (יו"ר)

משה גרוסמן אשכנזי (סיו"ר ודובר)

יהונתן רוסן ממן (גזבר)

ועדת ביקורת:

אלעזר וולק

יעקב הנדלסמן