לעדכונים על פעילויות ואירועים:

אני‌ ‌אורתודוכס‌ – שם כללי.

אני רפאל יהונתן, הומו דתי ואני‌ ‌אורתודוכס.‌ ‌איך?‌ ‌למה?‌ ‌שאלה‌ ‌מעניינת.‌ ‌פעם‌ ‌אמרתי‌ ‌שההגדרה‌ ‌הקולעת‌ ‌ביותר‌ ‌לאורתודוכס‌ ‌היא‌ ‌אדם‌ ‌שמאחוריו‌ ‌עומד‌ ‌אורתודוכס‌ ‌אחר‌ ‌וקורא‌ ‌לו‌ ‌רפורמי.‌ ‌מעבר‌ ‌לבדיחה‌ ‌עצמה‌ ‌על‌ ‌הרפורמופוביה‌ ‌הרבה‌ ‌שעומדת‌ ‌בבסיס‌ ‌הגישה‌ ‌האורתודוכסית‌ ‌האשכנזית,‌ ‌שבעצמה‌ ‌התפתחה‌ ‌רק כתגובה‌ ‌לרפורמה‌ ‌ועל‌ ‌הצורך‌ ‌לסמן‌ ‌כל‌ ‌הזמן‌ אויב‌ ‌רפורמטור‌ ‌חדש‌, ‌הרי‌ ‌שיש‌ ‌כאן‌ ‌אמת‌ ‌על‌ ‌טיבה‌ ‌של‌ ‌ההגדרה‌ ‌במובן‌ ‌הכללי‌ ‌והרחב‌ ‌שלה‌: אורתודוכס‌ ‌הוא‌ ‌כל‌ ‌מי‌ ‌שאינו‌ ‌רפורמי‌ ‌(או‌ ‌קונסרבטיבי‌ ‌לצורך‌ ‌העניין).‌ ‌ ‌

אמת -‌ ‌לא‌ ‌היתה‌ ‌תנועה‌ ‌אורתודוכסית‌ ‌בתימן,‌ ‌גם‌ ‌לא‌ ‌במרוקו‌ ‌או‌ ‌בעירק‌, ‌אבל‌ ‌חכמי‌ ‌אותם‌ ‌מקומות‌ ‌חלקו‌ ‌כולם‌ ‌קווי‌ ‌יסוד‌ ‌כלליים‌ ‌משותפים‌ ‌ביחס‌ ‌לנצחיות‌ ‌התורה‌ ‌ולדרך‌ ‌פסיקת‌ ‌ההלכה.‌ ‌במשחקי‌ ‌המינוחים‌ ‌גם‌ ‌אי‌ ‌אפשר‌ ‌באמת‌ ‌להציג‌ ‌את‌ ‌הזהות‌ ‌המאחדת‌ ‌את‌ ‌כל‌ ‌הלא-רפורמים‌ ‌כ'הלכתיים'‌, ‌כי‌ ‌לאורך‌ ‌זמן‌ ‌התפתחו‌ ‌להן‌ ‌מערכות‌ ‌פסיקה‌ קונסרבטיבית‌ ‌ורפורמית‌ ‌העומדות‌ ‌בפני‌ ‌עצמן.‌ ‌אז‌ ‌אלא‌ ‌אם‌ ‌כן‌ ‌נרצה‌ ‌להחזיר‌ ‌את‌ ‌השימוש‌ ‌במונחים 'רבניים'‌ ‌או‌ ‌ב'פרושים',‌ ‌הרי‌ ‌ש'אורתודוכסים',‌ ‌לא‌ ‌מדוייק‌ ‌ככל‌ ‌שיהיה‌, ‌עושה‌ ‌את‌ ‌העבודה ‌כשם‌ ‌כללי.‌

‌אסור‌ ‌גם‌ ‌להתעלם‌ ‌מהבעייתיות‌ ‌הרבה‌ ‌שיש‌ ‌בגישה‌ ‌האורתודוכסית‌ ‌החדשה‌ ‌שרווחת‌ ‌היום,‌ ‌שהיא‌ ‌אם‌ ‌כל‌ ‌הרפורמות,‌ ‌ממקובעותה‌ ‌האין‌ ‌סופית‌ ‌שסותרת‌ ‌יותר‌ ‌מכל‌ ‌את‌ ‌מסורת‌ ‌ההלכה‌‌ והמחשבה ‌הרבנית‌ ‌עצמה.‌ על הצורמות שבין הסתירות הפנימיות שלה הצביע יהונתן במאמרו והן ממש קצה קצהו של הקרחון. ‌אלא‌ ‌שמבעד‌ ‌לה‌ ‌עומד‌ ‌אותו‌ ‌תחום‌ ‌משותף‌ ‌לכל‌ ‌המסורות‌ ‌הרבניות‌ ‌שמגדיר‌ ‌אותם‌ ‌בנפרד‌ ‌מהזרמים‌ ‌שחרגו‌ ‌מהם.‌ ‌ ‌

מה‌ ‌אם‌ ‌כן‌ ‌מייחד‌ ‌שיח‌ ‌אורתודוכסי?‌ ‌מהי‌ ‌פסיקת‌ ‌הלכה‌ ‌אורתודוכסית?‌ ‌ ‌

בפשטות‌ ‌-‌ ‌זאת‌ ‌בחירה‌ ‌להיות‌ ‌שותף‌ ‌במשחק.‌ ‌גם‌ ‌להוביל‌ ‌מהלכי‌ם ‌עצומים‌ ‌שישנו‌ ‌את‌ ‌פניו‌ ‌לעד,‌ ‌אבל‌ ‌גם‌ ‌לקבל‌ ‌בענווה‌ ‌את‌ ה‌כללים‌ ‌הפנימיים‌ ‌שלו‌ ‌ואת‌ ‌המגבלות‌ ‌שהמשחק ‌מטיל‌ ‌עליך,‌ ‌שיח‌ ‌על‌ ‌תורה‌ ‌מתוך‌ ‌תורה.‌ ‌כבר‌ ‌הנוצרים‌ ‌הראשונים‌ ‌הגדירו‌ ‌אותנו‌ ‌בהגדרה‌ ‌לעומתית‌ ‌כ"סופרים"‌, ‌שהרי‌ ‌בעולמה‌ ‌של‌ ‌היהדות‌ ‌הרבנית‌ ‌הידע‌ ‌הוא‌ ‌מקור‌ ‌הכח‌ ‌והסמכות,‌ ‌היכולת‌ ‌להתבסס‌ ‌על‌ ‌מקורות‌ ‌קדומים‌ ‌ולהתחבר‌ ‌לשרשרת‌ ‌מסירת‌ ‌התורה.‌ ‌אבל‌ ‌מעבר‌ ‌לטיעונים‌ ‌היסטוריים‌ ‌ופילוסופיים‌ ‌מתוחכמים‌ ‌יש‌ ‌ב"טענה"‌ ‌האורתודוכסית‌ ‌מין ‌הדברים‌ ‌היותר‌ ‌יסודיים‌ ‌שבהוויה‌ ‌הדתית‌ ‌שלנו‌ ‌-‌ ‌בקשת‌ ‌האובייקטיביות.‌ ‌חז"ל‌ ‌השתמשו‌ ‌בביטוי‌ ‌"ד'‌ ‌אמות‌ ‌של‌ ‌הלכה"‌ ‌ויותר‌ ‌משיש‌ ‌בו‌ ‌צמצום‌ ‌-‌ ‌יש‌ ‌בו‌ ‌הגדרה,‌ ‌מוחלטות.‌ ‌"אין‌ ‌לו‌ ‌לקב"ה‌ ‌בעולמו‌ ‌אלא‌ ‌ד'‌ ‌אמות‌ ‌של‌ ‌הלכה"‌ ‌אותו‌ ‌תחום‌ ‌מוגדר‌ ‌שמים‌ ‌וארץ‌ ‌נושקים,‌ ‌אדם‌ ‌וא-לוהים‌ ‌נפגשים‌ ‌והחיים‌ ‌מקבלים‌ ‌משמעות.‌ ‌שם‌ ‌החידוש‌ ‌הוא‌ ‌עצם‌ ‌מעצמו‌ ‌ובשר‌ ‌מבשרו‌ ‌של‌ ‌הישן,‌ ‌שם‌ ‌"משלשלים‌ ‌את‌ ‌השמועה"‌ ‌עד‌ ‌משה‌ ‌-‌ ‌"משה‌ ‌קיבל‌ ‌תורה‌ ‌מסיני"‌ ‌והיא‌ ‌וכלליה‌ ‌ופרטותיה‌ ‌הם‌ ‌מה‌ ‌שיש‌ ‌לנו,‌ ‌היא‌ ‌גם‌ ‌הסיני‌ ‌שלנו,‌ ‌המפגש‌ ‌החי‌ ‌שלנו‌ ‌עם‌ ‌ההתגלות‌ ‌הא-לוהית‌ ‌בעולם.‌ ‌ ‌

כיהודי‌ ‌אורתודוכס‌ ‌המפגש‌ ‌הזה‌ ‌דורש‌ ‌ממני‌ ‌לעיתים‌ ‌גם‌ ‌ויתורים‌ ‌כואבים,‌ ‌בנושא‌ ‌הלהט"בי‌ ‌לדוגמא‌ ‌(וכאן הוא באמת רק דוגמא מיני רבות) אין‌ ‌(ואולי‌ ‌לא‌ ‌צריכה‌ ‌להיות)‌ ‌דרך‌ ‌להתיר‌ ‌את‌ ‌האיסור‌ ‌הפרטי‌ ‌של‌ ‌משכב‌ ‌זכר‌ ‌ואפילו‌ ‌במישורים‌ ‌שנמצאים‌ ‌כל‌ ‌הזמן‌ ‌בתנועה‌ ‌ובבירור‌ ‌-‌ ‌יש‌ ‌במקום‌ ‌הזה‌ ‌גם‌ ‌דוחק‌ ‌גדול‌ ‌והדרך‌ ‌הזאת‌ ‌ודאי‌ ‌ארוכה‌ ‌ומפרכת‌ ‌יותר.‌ ‌אבל‌ ‌בבחירה‌ ‌להישאר‌ ‌בשיח‌ ‌הזה‌ ‌יש‌ ‌גם‌ ‌שליחות‌ ‌ולקיחת‌ ‌אחריות‌ ‌גדולה‌ ‌מאין‌ ‌כמוה,‌ ‌אחריות‌ ‌על‌ ‌דבר‌ ‌ה'‌ ‌בעולם,‌ ‌לא‌ ‌על‌ ‌מנת‌ ‌להוכיח‌ ‌או‌ ‌לרצות‌ ‌אף‌ ‌אחד‌ ‌או‌ ‌אחת‌ ‌-‌ ‌למען‌ ‌שמו‌ ‌באהבה‌ ‌ובעצם‌ ‌-‌ ‌למען‌ ‌מי‌ ‌שאנחנו,‌ ‌עובדי‌ ‌ה'.‌ ‌היא‌ ‌גם‌ ‌דרישה‌ ‌לראות‌ ‌בתורה‌ ‌עצמה‌ ‌את‌ ‌מה‌ ‌שהיא‌ ‌-‌ ‌מקור‌ ‌חיים‌ ‌ומעיין‌ ‌בלתי‌ ‌נדלה.‌ ‌

הרב‌ ‌קוק‌ ‌פעם‌ ‌הרצה‌ ‌בפני‌ ‌תלמידיו‌ ‌ואמר‌ ‌"לחיים‌ ‌של‌ ‌יצירה‌ ‌אני‌ ‌קורא‌ ‌אתכם".‌ ‌הבחירה‌ ‌בדרך‌ ‌חיים‌ ‌אורתודוכסית‌ ‌דווקא‌ ‌כלהט"ב‌ ‌היא‌ ‌בחירה‌ ‌בחיים‌ ‌שהם‌ ‌יצירה‌ ‌והיא‌ ‌גם‌ ‌הבחירה‌ ‌האמיצה‌ ‌של‌נו בחברותא ושל ‌הקהילה‌ ‌הדתית‌ ‌הגאה בכלל,‌ ‌שומרי‌ ‌הלכה‌ ‌ואפילו‌ ‌שאינם‌, דתיים ושאינם ‌-‌ ‌לאתגר‌ ‌שיח‌ ‌רב‌ ‌דורי,‌ ‌שראשיתו‌ ‌במתן‌ ‌תורה‌ ‌ושאין‌ ‌לו‌ ‌סוף‌ ‌ולהשפיע‌ ‌עליו‌ ‌מתוכו,‌ ‌לדרוש‌ ‌להיות‌ ‌חלק‌ ‌ממנו.‌ ‌ה'‌ ‌חפץ‌ ‌למען‌ ‌צדקו‌ ‌יגדיל‌ ‌תורה‌ ‌ויאדיר.

בחור בן 18-19, שהולך לטיפול "מקצועי" ו"מבטיח", תרתיי משמע, שנותן תחושה של עוצמה, ביטחון, כמו טריפ מופלא על קוקאין משובח במיוחד הנארז בתוך מעטפת של מציאות אפשרית וחוקית לחלוטין… יש יותר מזה?!

אחד הדברים שאפיינו את הטיפול זה הדגש על כך שניתן לשנות דברים- הנטייה הזאת היא נרכשת ואיננה מולדת, נאמר, ולכן אין שום בעיה לשנות את זה. המפתח הוא בי וזה תלוי רק ברצון שלי. עניין של בחירה.

קרא עוד »

סדנת כתיבה מונחית

לכתוב את מה שבפנים. את מה שלמדנו להשתיק ולהפנים. לא להדחיק, לא להחליק, אלא לחלוק את שעל הלב. שכבר למד לכאוב אך גם להתאהב.

קרא עוד »

ליין אוי גיי זמיר

מקוות שהתעוררתן חמודות מתוקות, כי אחרי המסיבה מוש מוש מוש שהיתה לנו קשה לקום!! אריאלה רשף המדהימה עלתה והרימה לנו את הרחבה, ו100 חברותות פיזזו אמש במועדון ה"אמור" בתל אביב, עד שהמנהל בא ואמר "רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית". אוי גיי זמיר 2 – הייתם מדהימים והיה מדהים! תודה שבאתם ונתראה במסיבה הבאה

קרא עוד »

סדרת ארון הקודש

"ארון הקודש”
היא סדרת רשת דוקומנטרית שיצרה הבמאית וחברת הקהילה מורן נקר, על להט”בים דתיים שתעלה בתאגיד השידור הציבורי “כאן”. כל פרק מתמקד בדמות, זוג או משפחה בשלב אחר בחיים. הקרנת הסדרה מביאה תיעוד אינטימי של אנשים המתמודדים עם המפגש בין נטיה מינית וזהות מגדרית ובין אמונה ואורח חיים דתי, דרך רגעים משמעותיים וטקסים דתיים, משפחתיים וזוגיים.

קרא עוד »

אני חושב שהמילה שחיפשת היא "קוויר"

הרב אברהם סתיו, אני חושב שהמילה שחיפשת בפתיחת דבריך היא קוויר (או אולי גיי באנגלית), אדם שהוא חריג מהציפיות הסיס-הטרו-נורמטיביות של החברה שלנו, ולא המילה הומו או הומוסקסאול. כשאנשים להט"בים מזדהים עם דמויות כמו בובספוג או אלזה "ומשייכים" אותן לקהילה הגאה הם לרוב לא מסווגים אותם מבחינת נטייה מינית או זהות מגדרית, אלא מצביעים על חוויה משותפת. בדרך כלל החוויה הזאת לא תהיה של אחת הזהויות הכלולות באותיות להטבא"ק+. זו פשוט חוויה כללית יותר, החוויה של שונות בתוך חברה שמניחה שכל בן נמשך לבת, שמבוגרת בשנות ה-30 שלה צריכה להתעניין בקשרים רומנטים, ושהחוויה המגדרית של כל אחד.ת היא או גבר או אשה. המילה היותר כוללנית לזהות השונה הזו היא המילה קוויר. הקושיה – איך ייתכן שלספוג או לכוכב ים תהיה נטייה מינית או זהות מגדרית שונה, רלוונטית כמו הקושיה איך ייתכן שבובספוג מדבר, שיש לו רישיון נהיגה, ושהוא לובש חולצה מכופתרת ועניבה.

קרא עוד »

שתפו את המאמר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.